LFV möter underskott med effektiviseringsprogram

Luftfartsverkets (LFV) rörelseresultat under årets första nio månader blev 15 miljoner kronor. Dock dras en route-verksamheten med ett betydande underskott.

Den stora trafiknedgången under lågkonjunkturen och högre kostnader under de senaste åren i kombination med ökade krav på pensionsavsättningar gör att LFVs underskott i en route-verksamheten vid årets slut beräknas uppgå till 575 miljoner kronor.
- För att LFV ska uppnå ekonomisk balans måste vi kombinera våra planerade avgiftshöjningar med kraftfulla effektiviseringar. Sparprogrammen har inneburit besparingar på 100 miljoner till och med utgången av 2010 och under 2011 genomförs besparingar om ytterligare 100 miljoner, säger LFVs generaldirektör Thomas Allard.

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum har sedan askkrisen i april ökat med över fem procent varje månad. Ackumulerat sedan årets början är ökningen omkring en procent jämfört med 2009. Överflygningarna och utrikestrafiken har ökat medan inrikestrafiken har minskat totalt sett.
- För resterande del av 2010 tror vi på en fortsatt återhämtning för flygtrafiken. På årsbasis förväntar vi oss en tillväxt på omkring en och en halv procent jämfört med år 2009 vilket innebär en total trafikvolym på 654 000 rörelser i svenskt luftrum under 2010. Det kommer dock att dröja till 2015 innan flygrörelserna åter når tillbaka till nivån före lågkonjunkturen, säger Thomas Allard.

Den 1 september avreglerades marknaden för lokal flygtrafiktjänst. En gemensam upphandling för tre flygplatser resulterade i att en konkurrent till LFV tog hem ett treårskontrakt.
- Konkurrensen skärper kraven på oss att öka effektiviteten ytterligare. En viktig del i detta är att vi får ett lokalt kollektivavtal som stöder verksamheten och ger möjligheter till effektiviseringar, säger Thomas Allard.

LFVs investeringar under perioden uppgick till 186 miljoner. Den största investeringen avser fortsatt utveckling av flygtrafikledningssystemet i samarbete med leverantörer av flygtrafiktjänster i Danmark, Irland, Österrike och Kroatien.

För ytterligare kommentarer kontakta Thomas Allard, tfn 0768-992014.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad


Fakta
LFVs ekonomi inkluderar under 2010 ett kvartal med såväl flygplatsdrift som flygtrafiktjänst. I och med delningen den 1 april avyttrades flygplatsverksamheten och LFVs verksamhet är nu renodlad till flygtrafiktjänsten. Jämförelser med fjolåret är därför inte relevant eftersom det nya LFV under andra och tredje kvartalen 2010 haft en betydligt mindre verksamhet än LFV under samma period 2009.

---------------------------------------------
LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Prenumerera

Dokument & länkar