Alla vårdgivare ska erbjuda utbildning för läkare

Landstinget tydliggör regelverket kring ansvaret att anordna utbildningstjänster för blivande specialistläkare. Nya villkor för alla vårdgivare ger alla samma krav att delta i landstingets utbildningsverksamhet. Både AT- och ST-utbildningarna utökas dessutom kommande år.

- Stockholmarna behöver fler läkare för att vi ska kunna säkerställa en god och jämlik vård. Blivande läkare behöver kunna specialistutbilda sig utan onödig väntan och behöver också  bredd i sin utbildning. Och alla vårdgivare har stor nytta av att ha blivande specialistläkare i sin verksamhet - som kanske blir deras framtida medarbetare.

Det säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) inför beslutet om nya villkor för läkares specialisttjänstgöring (ST). ST-utbildningen är den sista delen innan man blir specialistläkare och bedrivs till stor del ute i den typ av verksamhet där man kommer att arbeta som specialist.

- Alla vårdgivare ska delta i utbildningen av specialistläkare. Vi har sedan tidigare haft ST-platser både hos landstingets egna verksamheter och hos privata vårdgivare, men nu gör vi regelverket tydligare, skarpare och framför allt enhetligt. Vårdgivare som inte uppfyller kraven på utbildning kan bli av med sitt vårdavtal, berättar Anna Starbrink (L).

Utbyggd läkarutbildning (AT och ST)

Läkarutbildningen ska också fortsätta att byggas ut. Såväl specialist- som AT-utbildningarna har gradvis byggts ut under de senaste tio åren. I Alliansens landstingsbudget för 2018 fortsätter satsningen. Dagens 200 AT-tjänster ska bli 100 fler till 2020, och 2018 satsas 12 miljoner kronor för ett första steg på den vägen. ST-tjänsterna är i dag totalt ca 1.800, 300 nya ST-block startar varje år; de ska nu utökas med ytterligare minst 30 nästa år, en satsning på 10 miljoner kronor.

Enhetliga villkor för vårdgivarnas utbildningsansvar

Hälso- och sjukvårdsnämnden väntas 28 september besluta om skärpta avtalsvillkor som innebär att alla vårdgivare på anmodan av landstinget ska medverka och tillhandahålla platser för ST-utbildning. Ansvaret kommer att regleras i vårdavtalen.

Redan i dag har privata vårdgivare möjlighet och ansvar för att utföra utbildning och forskning. Vårdgivaren ska till den ersättning som landstinget fastställer tillhandahålla utbildningsplatser på grund, vidare- och specialistnivå, så som verksamhetsförlagd utbildning, verksamhetsintegrerat lärande samt AT och ST. Åtagandena och organisationen skiljer sig dock åt mellan vårdområden. Förutsättningarna för detta behöver dock förbättras.

Med de nya villkoren kommer vårdgivarna vara skyldiga att ta emot elever, studenter, läkare under allmän-och specialisttjänstgöring i den omfattning som SLL kräver. Objektiva kriterier som verksamhetens storlek, patientunderlag, typ av vård och aktuellt utbildningsbehov ska ligga till grund för tilldelningen, oavsett driftsform.

Vårdgivaren ska ansvara för att utbildningen håller den kvalitet och den inriktning som följer examenskraven för respektive utbildning. De som handleder studenter ska ha handledarkompetens eller annan likvärdig pedagogisk utbildning. Ersättning för vårdgivare som tillhandahåller platser enligt VFU, VIL eller för AT-/ST-utbildning betalas ut enligt schablon som fastslås av landstinget.

Att inte uppfylla ST-åtagandet kan vara särskild grund för förtida upphörande av vårdavtalet.

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här https://liberalerna.dphoto.com/#/album/6b7a1w/photo/37691084

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Stockholmarna behöver fler läkare för att vi ska kunna säkerställa en god och jämlik vård. Alla vårdgivare ska delta i utbildningen av specialistläkare.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd