Nu får patienten tillgång till sin egen journal via nätet

 

Från och med hösten 2016 börjar journal via nätet införas i hela hälso- och sjukvården i Stockholms län. Patienter ska få säker direktåtkomst till sina egna journaluppgifter men kan också frivilligt välja att försegla sin journal. Under 2017 ska de flesta vårdgivare vara anslutna till tjänsten.

- Den moderna hälso- och sjukvården måste använda modern teknik och inse att man har att göra med moderna människor. Att ta del av sin egen medicinska information utan krångel borde vara en självklarhet. Direktåtkomst till den egna journalen via nätet ska därför vara en möjlighet för alla patienter som så önskar, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

- Säkerhetskraven på Journalen via nätet är höga och informationen kan bara nås genom säker inloggning. Införandet i SLL bygger på erfarenheter från andra landsting, vilket gör oss trygga med att kunna erbjuda våra patienter en stor grad av öppenhet till sin egen hälsoinformation. Utvärderingar visar att åtkomsten till den egna journalen är ett viktigt verktyg för ökad insyn och delaktighet, men också en metod för att bygga förtroende mellan patient och läkare under en pågående behandling, berättar innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

- Journalen via nätet sjösätts i reguljär drift från och med september i år och ska under 2017 vara utbyggd till i princip hela vården. Det blir obligatoriskt för alla vårdgivare i länet, både privata och offentliga, att erbjuda tjänsten till sina patienter. Vi i SLL utgår från det rekommenderade nationella regelverket och kommer arbeta för att patientens åtkomst till sin egen information ska ske på samma villkor i samtliga landsting och regioner. För att förenkla för patienten har vi också valt en teknisk lösning som gör det möjligt att få överblick över alla sina vårdkontakter från hela landet, påpekar Daniel Forslund (L).

Journalen via nätet

Försök och utveckling av möjligheten att ge patienten elektronisk direktåtkomst till sin egen journalinformation har pågått under flera år. Stockholms läns landsting väljer nu den modell som majoriteten av landsting har enats om, Journalen, och ska bygga vidare på erfarenheter från egna testverksamheter i den kommande införandeprocessen.

Patienten når sin journal på dator, surfplatta eller mobil genom säker inloggning med BankID på e-tjänsterna inom 1177 Vårdguiden på www.1177.se.

Det reguljära införandet av tjänsten startar hösten 2016, och under 2017 är målsättningen att samtliga vårdgivare ska vara anslutna. Införandet sker under noggrant kontrollerade former med tekniska tester, uppföljning och utvärdering samt gedigen kommunikation med vårdpersonal och patienter/invånare. Avtalen med fristående vårdgivare kommer att anpassas med krav på att erbjuda patienter direktåtkomst till journal via nätet. Regelverket utgår från de befintliga nationella rekommendationerna som tagits fram av Inera AB, landstingens gemensamma eHälsobolag. Ett nytt nationellt gemensamt regelverk är under framtagande i syfte att skapa en enhetlig tillämpning mellan landsting och regioner för vilken information som görs tillgänglig för patienten och när.

 

Viktiga avväganden inför införandet av direktåtkomst till journal på nätet

Försegling av journal: Den enskilde ska kunna försegla sin journal så att den inte finns tillgänglig för patienten själv via e-tjänsterna på 1177.se. Regelverk för försegling, brytande av försegling och instruktioner för hantering utarbetas.

Icke signerad journalinformation: I ett första steg blir journalinformation omedelbart tillgänglig för den enskilde när den har signerats/vidimerats av vårdgivaren. Om informationen inte signerats inom 14 dagar publiceras informationen automatiskt för patienten. Stockholms läns landsting siktar på att senast till halvårsskiftet 2017 även visa osignerad journalinformation omedelbart för att erbjuda patienten en hög grad av öppenhet och transparens.

Ombud: I avvaktan på pågående rättslig prövning väntar landstinget med att införa möjligheten för vuxna att utse andra vuxna till ombud med rätt till direktåtkomst till journalinformation.

Åtkomstlogg: I avvaktan på tekniska lösningar är loggen som visar vilken vårdpersonal som öppnat och läst journalen inte tillgänglig med direktåtkomst utan måste begäras ut på papper, men landstingets mål är att åtkomstloggen ska kunna visas på 1177.se senast till halvårsskiftet 2017.

 

Informationsmängder: Totalt finns 18 informationsmängder, kategorier av journalinformation i den nationella e-tjänsten, t ex: journalanteckningar, tidigare vårdkontakter, diagnoser, vaccinationer, remisstatus, läkemedel och varningsinformation. Principer ska utformas för vilka informationsmängder som ska vara tillgängliga vid direktåtkomst, utifrån nytta, riskbedömningar, kvalitetssäkring m.m. Landstingets mål är att samtliga informationsmängder på sikt ska vara tillgängliga för patienten för att uppnå målet om öppenhet och transparens.

 

Historiska data: Utgångspunkten är att historisk journalinformation från tidigare vårdbesök ska kunna visas, men för att det ska ske på ett säkert sätt krävs riskbedömning och teknisk utredning. Målet är att historisk journalinformation ska vara tillgänglig senast till årsskiftet 2017/2018.

 

Mer information om tjänsten journalen och införandet i SLL:

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Journalen/

http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2015/december/journal-pa-natet-infors-i-stockholms-lan/

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/Artiklar/Las-din-journal-via-natet3/

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@politik.sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, spännande arbete och ett rikt kulturliv.

Prenumerera

Media

Media