Brodén (FP): Öka kravet på statliga skogars naturvårdsinsatser

– Jag bedömer att vi med detta betänkande får en ökad likvärdhet mellan de två målen produktions- och miljömålet, att den tydligare skogsvårdslagen, med ett bättre kopplat sanktionssystem kan skapa större rättssäkerhet samt att de ökade kraven på statligt skogsinnehav kan möta de stora behov som finns på bland annat restaureringsinsatser, det säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) och ledamot i Miljömålsberedningen.

Miljömålsberedningen har haft sitt avslutande beslutsmöte och kommer den 27/6 att överlämna sitt delbetänkande till Miljöministern om en långsiktig hållbar markanvändning, med fokus på skog. I betänkandet lyfts bland annat fram vikten av en helhetssyn på markanvändningen, införande av ekolandskap, ökad skyddsareal och dialogarbete kring frivilliga avsättningar, ökade restaureringsinsatser, tydligare skogsvårdslag samt social hänsyn.

– För Folkpartiets del har vi varit angelägna att föra fram vikten av att koppla äganderätten till ett förvaltarskap, att förbättra kvalitén på den skogliga vattenmiljön samt att öka kravet på statliga skogars naturvårdsinsatser ytterligare.

– Folkpartiet hade dock önskat gå ännu längre vad gäller inte minst ökade krav på Sveaskog, tydligare markering kring hänsyn till skogens vatten samt en ökad budgetnivå som skulle redovisas i konsekvensanalysen.

– Det finns ett akut behov, inte minst i södra Sverige att öka restaureringsinsatserna, bevara ädellövskogar samt förstärka ekosystemen. Genom att nyttja statliga Sveaskog skulle många av dessa åtgärder kunna genomföras. Genom att skärpa kraven på statliga aktörer kan vi dessutom stimulera privata skogsägare i förvaltandet av sina skogar. Folkpartiet kommer i det fortsatta regeringsarbetet att arbeta vidare för att få gehör för dessa frågor, avslutar Anita Brodén (FP).

Anita Brodén

Riksdagsledamot

070-202 13 18, anita.broden@riksdagen.se

Therese Quiding

Politisk sekreterare

072-541 04 58, therese.quiding@riksdagen.se

Prenumerera