Liberalerna: Äntligen nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Report this content

Liberalerna har i flera år drivit frågan om att Sverige ska få en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Nyamko Sabuni lyfte kravet i sitt första tal som partiledare 2019 och sedan dess har inte minst Juno Blom drivit frågan intensivt. Nu tillsätts utredaren som ska ta fram förslagen.

– Det finns så många barn som lever långt ifrån en trygg värld. Genom hela mitt yrkesverksamma liv har jag mött barn vars liv har präglats av utsatthet, maktlöshet och svek från vuxenvärlden. Barn vars liv har genomsyrats av våld, rädsla och uppgivenhet. Jag är så stolt att tillhöra ett parti där det är så självklart att individens frihet är det grundläggande värdet och att vi tillsammans tar ställning mot alla former av förtryck. De känslor som väcks inom oss när vi möter utsatta, maktlösa och ofria barn ska vi omvandla till handlingskraft. Sverige ska vara möjligheternas land för alla barn, säger Juno Blom.

Som särskild utredare utses Fredrik Malmberg. Fredrik Malmberg har lång erfarenhet av att arbeta med barnets rättigheter och har varit barnombudsman mellan 2008 och 2017. 1 juni 2017 utsågs Fredrik Malmberg till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Utredaren ska ta fram förslag till mål för det långsiktiga arbetet att förebygga och bekämpa våld mot barn. Utredaren ska också identifiera brister och möjliga åtgärder.

För att kunna nå de uppsatta målen ska utredaren föreslå åtgärder inom följande områden:

  • samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra berörda aktörer,
  • förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld mot barn,
  • skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld,
  • brottmålsprocessen för barn som upplevt våld,
  • kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet.

Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Vid framtagandet av strategin ska utredaren lyssna till barn och unga och ta hänsyn till deras synpunkter och åsikter.

 

Kontakt

Liberalernas presstjänst: 070 854 90 20

Prenumerera