Liberalerna: Skolan måste ingripa mot våld

Report this content

Under de senaste åren har flera rapporter och internationella undersökningar visat på stora brister i den svenska skolan när det kommer till studiero och trygghet. En stor andel elever uppger att de saknar studiero på sina lektioner – men många uppger även att de känner sig otrygga i skolmiljön. Särskilt drabbade av otryggheten i skolan är flickor. 
Den nationella kartläggningen Skolundersökningen visar att många brott äger rum i skolmiljön, och det handlar i huvudsak om misshandel, hot och sexuella kränkningar. Samtidigt uppger många lärare att de inte längre vågar ingripa i stökiga situationer av rädsla för att bli anmälda.

Alla elever har rätt till studiero på lektionerna och trygghet i korridorerna. Skolan måste få verktyg att agera mot så väl ordningsproblem som hot, våld och sexuella trakasserier. Det kräver politiskt ledarskap och reformer som ger de vuxna i skolan både mandat och möjlighet att agera mot hotfulla elever, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.


Studiero är avgörande för att eleverna ska kunna fokusera på skolan. Kopplingen mellan studiero och kunskapsresultat är tydlig. I PISA framgår det att elevers läsförståelse drabbas tydligt negativt om det råder störningar och disciplinproblem i klassrummen. För att lyckas med studierna krävs fokus och koncentration — något som i sin tur förutsätter trygghet och studiero i skolan.

Det är inte bara elever som drabbas av bristande trygghet och studiero. Skolan är även en arbetsplats för över hundratusen lärare, och elevernas skolmiljö är lärarnas arbetsmiljö. Att få ordning i skolan genom fokus på trygghet och studiero är således även en fråga om att stärka lärarnas arbetsmiljö och läraryrkets attraktivitet. I dag uppger var femte lärarstudent att de utsatts för våld, hot och sexuella trakasserier ute på sin praktik – och lika många uppger att det gör att de funderar på att hoppa av lärarutbildningen.  

I syfte att stärka skolans arbete med trygghet och studiero föreslår Liberalerna följande åtgärder: 

 

  1. Elever som allvarligt stör skolverksamheten ska kunna flyttas

 

Liberalerna anser att det är ett stort misslyckande om en elev eller lärare väljer att byta skola på grund av att de blir utsatta för exempelvis hot eller våld. I stället anser vi att elever som hotar eller våldför sig på klasskamrater eller lärare ska kunna omplaceras till en annan skola. Liberalerna vill således att alla skolledningar ska ha mandat och möjlighet att skyndsamt omplacera en elev om det bedöms nödvändigt för trygghet och studiero. 

För att det ska vara möjligt att omplacera elever tillfälligt till andra skolenheter, är det helt avgörande att skolor samarbetar. Liberalerna vill göra det möjligt för kommuner att ställa krav på att alla skolor, så väl offentliga som fristående, ska tillhandahålla akutplatser för omplacerade elever. På så sätt kan man bryta upp en grupp av elever som gemensamt utsätter andra för hot och trakasserier och utåtagerande elever ges chans att byta skolmiljö. 

 
  1. Alltid polisanmälan vid allvarliga övertramp

 

Det är vanligt förekommande att elever som bryter mot lagen, exempelvis genom att hota eller trakassera klasskamrater, betraktas som ett problem som skolan ensamt ska hantera. Liberalerna menar att skolan aldrig få betraktas som en isolerad ö från samhället — lagen gäller i hela landet, även i skolan. Alla som utsätts för brott ska behandlas och betraktas som riktiga brottsoffer – även om de är elever, lärare eller annan skolpersonal.

Därför måste alla huvudmän ta fram rutiner för vem som på skolan ska bära ansvaret för att polisanmäla brott som elever begår. Även om elever inte är straffmyndiga, ska polisen underrättas för att eventuellt de i sin tur koppla in socialtjänsten vid behov. Även skadegörelse av skolans egendom måste tas på allvar och skolledningen ska ha rätt att utkräva ersättning från eleven som förstört skolans egendom. Liberalernas uppfattning är således tydlig: Skolan varken är eller ska få vara en laglös del av samhället. Det är hög tid att alla skolor får rutiner för att polisanmäla elever som bryter mot lagen. .

  1. Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart
    när säkerheten bedöms hotad

 

Skolan måste få bättre möjligheter att skyndsamt vidta åtgärder för att säkra elevers och skolpersonals trygghet. Det förebyggande arbetet är avgörande, men när det uppstår akuta situationer måste skolan ha tillgång till omedelbara verktyg. Ett skarpt sådant är att besluta om en tillfällig avstängning för en elev. Det är i dag möjligt först efter att flera andra åtgärder, som exempelvis kvarsittning och skriftliga varningar, har vidtagits men misslyckats. Därtill har eleven och vårdnadshavare rätt att först få yttra sig innan avstängningen kan ske. Det finns således flera krav som riskerar att fördröja åtgärder som syftar till att säkra elevers och skolpersonals omedelbara trygghet. 

Liberalerna vill att skolan ska få utökat mandat och stärkt befogenhet att skyndsamt agera vid akuta fall. Om en rektor bedömer det nödvändigt för att säkra tryggheten, ska det vara fullt möjligt att omedelbart besluta om att tillfälligt stänga av en elev utan att först invänta yttranden från elev och vårdnadshavare. Därtill ska en rektor på gymnasiet kunna stänga av en elev permanent. 
 

Prenumerera