Liberalerna: Elever måste få mer tid i skolan

Report this content

Under pandemin har flera brister i skolsystemet blivit smärtsamt tydliga. Liberalerna menar dock att skolans svagheter må förvisso har blivit än mer tydliga under krisen — men de är långt ifrån nya eller tidigare okända. Långt före krisen hade skolan problem med allt ifrån låga kunskapsresultat till hög frånvaro. Bristen på tydlig lärarledd undervisning och avsaknaden av läromedel är inte heller något nytt. Men för många har pandemin och övergången till distansundervisning gjort skolans brister än mer tydliga. Det blev smärtsamt tydligt för många att en lärare inte går att ersätta med en skärm.Liberalerna menar nu att det är hög tid för en kraftsamling bakom skolan. Det krävs reformer som motverkar det kunskapstapp som uppstått, att elever inte får tillräckligt med särskilt stöd och att det saknas tillräckligt med vägar in till läraryrket. 

 

- Svenska skolan ska upp i topp igen, och varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. Då krävs mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap; det behövs tid och skickliga lärare, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.
 

- De som hävdar att skolan är reformtrött har fel. Tvärtom är behovet av satsningar och reformer som fokuserar på bättre kunskapsresultat fortsatt stort. Vi behöver säkra att eleverna tillbringar mer tid i skolan med lärarledd undervisning samtidigt som vi kraftigt ökar andelen utbildade behöriga lärare, fortsätter Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad.

 
I syfte att elever får den tid i skolan som de behöver föreslår Liberalerna följande åtgärder: 

 

Begränsa distansundervisningen 
Distansundervisning ersätter inte helt en lärares fysiska närvaro och undervisning och för många är den trygga lärarledda lektionen en förutsättning för att lyckas.Distansundervisning ska ses som ett bra och flexibelt komplement till, men inte ersättning för en närvarande lärare som bedriver undervisning. Liberalerna menar att huvudregeln alltid måste vara lärarledd undervisning, och att det är särskilt viktigt för elever med behov av extra stöd. Liberalerna vill ge Skolinspektionen i uppdrag att påbörja en granskning av distansundervisning i det svenska skolväsendet. Syftet är att kontrollera kvaliteten, säkra att lärarnas arbetsbelastning inte ökar samt att uppmärksamma eventuella brister.
 

Utvidga lovskolan till årskurs 4 – och låt rektorer få mandat att göra den obligatorisk
Lovskola är i dag frivilligt, men om en rektor bedömer att det vore nödvändigt med extra undervisningstid för att en elev ska lyckas nå målen bör rektorn ha mandat att ordinera obligatorisk lovskola. Liberalerna har redan säkerställt lovskola för elever i årskurs 8 och 9 under vissa förutsättningar. För att fler elever ska lyckas i skolan är tidiga insatser avgörande. Liberalerna vill därför utvidga lovskolan och göra det obligatoriskt för huvudmän att arrangera lovskola vid behov för elever från och med årskurs 4.

 

Ändra skollagen för att möjliggöra kvälls- och helgskola
Den nu gällande skollagen begränsar hur mycket undervisning elever kan få samt när den får äga rum. Exempelvis är det inte tillåtet med undervisning på helger. Elever i den svenska skolan ägnar mindre tid åt skolarbete än elever i de flesta andra OECD-länder. Kraven tycks dessutom ha minskat över tid, då tiden som elever ägnar åt läxläsning halverats sedan 1980-talet — samtidigt som loven har blivit längre. Under pandemin har regeringen infört ett tillfälligt undantag från lagen, som fram till nästa sommar gör det tillåtet för skolor att införa kvällsskola.  Liberalerna vill gå längre och föreslår att skollagen ska skrivas om permanent, så att förbuden mot exempelvis kvälls- och helgundervisning helt slopas i grund- och gymnasieskolan.  Liberalerna menar vidare att det bör vara både fullt tillåtet och möjligt för skolor att sätta in extra lektioner för elever som behöver det – även om det sker efter skoldagens ordinarie slut. Vi menar att rektorernas och lärarnas professionella omdöme i högre utsträckning måste avgöra vilka insatser som behövs för att fler elever ska lyckas i skolan.

 

Gör det möjligt för universitetsstudenter att bli lärare genom sommarstudier
Liberalerna vill införa ett sommarprogram för universitetsstudenter. Genom att erbjuda kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU-program) till universitetsstudenter över sommaren, kan exempelvis en språk- eller fysikstudent studera in ytterligare en examen och bli behörig lärare under studietiden. 
Sommar-KPU:n ska dessutom ha generöst tilltagna CSN-villkor för att vara ett attraktivt alternativ till sommarjobb. På tre sommarterminer ska en universitetsstudent kunna läsa in en lärarexamen, och på så vis få möjlighet att få dubbla examina och goda möjligheter till jobb som lärare. 
 

Liberalernas Presstjänst

Presstjänsten: 070-854 90 20 (ej sms) eller på press@liberalerna.se

Prenumerera