Miljömålsberedningen lämnar sitt betänkande om skog och miljö

Idag kl. 14.00 lämnade miljömålsberedningen över sitt betänkande om långsiktigt hållbar markanvändning till miljöminister Lena Ek (C).

- Miljömålsberedningen lägger nu fram ett ambitiöst och samlat förslag för att få förutsättningar på plats för att klara relevanta miljömål med hänsyn taget till skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställning till ett hållbart samhälle

- Miljömålsberedningen föreslår ytterligare åtgärder för skydd av skog med fortsatt frivilliga insatser, fler naturreservat och en ny samarbetsform kallad ekolandskap, för att värna viktiga naturvärden.

- Miljömålsberedningen föreslår ett ändrat arbete med avverkningsanmälningar. Det kommer att stärka statens möjligheter att värna miljövärden och utforma rättspraxis, samt stärka skogsägarnas rättssäkerhet och möjligheter att leva upp till lagens krav.

- Miljömålsberedningen trycker tydligt på statens roll som föredöme i rollen som skogsägare både vad gäller ekonomi, miljö och social värden.

- Miljömålsberedningen föreslår att ett nationellt skogsprogram som kan synliggöra och stärka skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och miljö inrättas.

Bakgrund

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk sammansatt Miljömålsberedning som har uppdraget att arbeta med särskilt svåra frågor. Sverige har ett miljömålssystem med ett generationsmål och 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ringar in de stora miljöutmaningarna Sverige står inför och ska i de flesta fall vara uppfyllda 2020. Idag lämnar beredningen ett betänkande med förslag till etappmål och åtgärder för att klara relevanta miljökvalitetsmål i markanvändningen med fokus på skog.

Kontaktpersoner Alliansens företrädare i miljömålsberedningen

Lars Hjälmered (M)

0702 – 40 58 58

Anita Brodén (FP)

0702 – 02 13 18

Roger Tiefensee (C)

0702 – 63 36 02

Irene Oskarsson (KD)

0705 – 74 44 54

Prenumerera