Bokslutskommuniké januari-december 2018

20% i tillväxt 2018

Fjärde kvartalet:

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,9 Mkr (57,5) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 20% (23%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 19% (9%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 37,1 Mkr (30,8)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 6,9 Mkr (0) hänförliga till bolagets notering på Nasdaq Stockholm
 • Justerad EBITA uppgick till 15,5 Mkr (12,7) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 23% (22%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,2 Mkr (5,4)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,34 kr (0,43) och efter utspädning 0,32 kr (0,41)

2018 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 244,3 Mkr (203,9) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 20% (27%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 16% (15%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 138,5 Mkr (110,2)
 • 2018 belastades av jämförelsestörande poster om 9,4 Mkr (0) hänförliga till bolagets notering på Nasdaq Stockholm
 • Justerad EBITA uppgick till 54,3 Mkr (45,3) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 22% (22%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,3 Mkr (23,7)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,94 kr (1,90) och efter utspädning 1,83 kr (1,79)

Utdelningsförslag

 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 1,0 kr per aktie, på utspädd bas, motsvarande 13 Mkr.

VD:s kommentarer 

Lime har under det fjärde kvartalet, vårt första som börsnoterat bolag, fortsatt att växa och uppvisat en ökad orderingång. 

Den 6 december 2018 noterades Lime Technologies aktier på Nasdaq Stockholm. Under tiden som vi har träffat potentiella investerare har världens börser varit i gungning. Många andra börsintroduktioner har avbrutits eller skjutits på framtiden och de som har noterats har oftast haft en tuff start med negativ kursutveckling.

Vi är stolta över att på en turbulent marknad lyckats med vår notering, att kursutvecklingen har varit positiv och att vi har fått många nya kunniga aktieägare. En bra blandning mellan fysiska personer och institutioner, med bakgrund och kunskap inom IT och mjukvaror, många med säte utanför Sverige. Alla ni som fick tilldelning i samband med noteringen eller köpt aktier efter noteringen, varmt välkomna som aktieägare!

Omsättningen uppgick under det fjärde kvartalet till 68,9 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 20%, varav 19% är organisk, jämfört med samma kvartal föregående år. De repetitiva intäkterna, som är viktiga för vår tillväxt, ökade med 21 % under det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Justerad EBITA uppgick till 15,5 Mkr motsvarande en marginal på 23%, vilket är en procentenhet bättre än samma kvartal föregående år.

Under kvartalet har vi tagit ett flertal större ordrar inom våra fokusvertikaler energi, fastighet, partihandel och konsult. Glädjande är att vi i Norge lyckats vinna ett flertal större affärer inom fastighetsvertikalen däribland BBL, Vestbo och Boligbyggelaget. Dessa affärer kommer att påverka vår norska verksamhet positivt. Även vår energivertikal har haft ett bra kvartal där vi bland annat vunnit Lunet och Jönköping Energi i offentliga upphandlingar. Det är kul att se att vårt arbete inom vertikalerna ger fortsatt effekt.

Under det fjärde kvartalet har vi också fokuserat på rekrytering till vårt traineeprogram som började den 14 januari 2019. Under 2018 har vi lyckats att rekrytera 65 nya stjärnskott varav 20 började i januari 2019. Vi upplever att rekryteringsklimatet gradvis förbättrats under hösten, och vi har därför rekryterat fler och tidigare än vanligt vilket leder till ökade kostnader men det är positivt för både tillväxten och lönsamheten långsiktigt.

Vi har bestämt oss för att bli klimatneutrala, vilket är en självklarhet för oss då vårt övergripande mål är att vara ett bolag som skapar värde för samhället och är ett bolag alla i vår omgivning exempelvis anställda, kunder och ägare kan vara stolta över. Just nu utreder vi hur detta ska gå till i praktiken och kommer under det första halvåret 2019 att återkomma med en plan.

Nu lägger vi börsnoteringen och det fjärde kvartalet bakom oss och fokuserar fullt ut på att fortsätta att skapa långsiktig lönsam tillväxt.

Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)


Läs hela rapporten i bifogad PDF


Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies bokslutskommuniké för 2018

Onsdagen den 13 februari kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Frågor går endast att ställa skriftligen, via webcastsändningen. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida. Länk till webcasten finner ni här


För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of Investor Relations /+46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 17.31.


Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se


Taggar:

Om oss

På Lime älskar vi CRM! Ända sedan början av 1990-talet har vi hjälpt företag att nå bättre resultat genom användarvänliga CRM-system. Idag är vi över 200 medarbetare och är en av de största CRM-leverantörerna i Norden. Vi är riktiga CRM-experter och har kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under åren har vi hunnit leverera CRM-lösningar till över 6 000 företag. Vi gör allt själva - utveckling, sälj, implementation och support – för systemen Lime CRM och Lime Go. Med våra system och vårt engagemang hjälper vi ditt företag att bli kundmagnet!