Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 92,8 Mkr (75,6) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 23 % (11 %)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 64,7 Mkr (48,5)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om -0,0 Mkr (0,0) hänförligt till förvärv
 • Justerad EBITA uppgick till 25,5 Mkr (24,7), vilket innebär en justerad EBITA marginal om 27 % (33 %) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,1 Mkr (15,0)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,83 kr (1,13) och efter utspädning till 0,83 kr (1,13)


De nio första månaderna 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 290,2 Mkr (245,6) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 18 % (18 %)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 177,9 Mkr (143,9)
 • De nio första månaderna belastades av jämförelsestörande poster om -1,1 Mkr (0,0) hänförligt till förvärv
 • Justerad EBITA uppgick till 79,4 Mkr (70,0), vilket innebär en justerad EBITA marginal om 27 % (29 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 41,3 Mkr (42,6)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,11 kr (3,20) och efter utspädning till 3,11 kr (3,20)
 • Förvärvat 90% av aktierna i det tyska bolaget Userlike UG som är experter inom enhetlig meddelandehantering, så kallad UM – Unified Messaging
 • Tagit upp nytt banklån om 250 Mkr samt löst banklån om 50 Mkr
 • Beslutat att etablera Lime i Tyskland


 

Vd:s kommentar
Återöppnandet bäddar för bra tillväxt och en starkare marknadsposition

Det är med en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster som vi lämnar det tredje kvartalet bakom oss. Vi överträffar våra mål både för tillväxt och lönsamhet och vi kan se en positiv utveckling på våra marknader utanför Sverige. En succesiv återgång till kontoren, rekordmånga nya medarbetare på plats och möjligheter att äntligen få träffa kunder ansikte mot ansikte igen, har gett oss precis den energi som vi behöver för att fortsätta bygga det internationella tillväxtbolag som Lime är och vill vara.

En produktportfölj helt rätt i tiden
Att pandemin bidragit med en positiv acceleration av den allmänna digitaliseringen står klart inom många branscher, inte minst för Limes fokusvertikaler. Allt fler övergår till en hybrid arena där arbetsgivare, arbetstagare och kunder förväntar sig flexibilitet och tillgänglighet i alla kanaler. De senaste arton månaderna har vi därför sett en ökad efterfrågan på områden som kommunikation och automatisering – en trend som snarare ser ut att öka än minska efterhand som restriktionerna lättar. Med erbjudanden inom såväl webbchatt som Marketing Automation, är vi väl positionerade för att kunna hjälpa företag att jobba smart med digitala lösningar och därmed skapa ett stort värde både för deras verksamhet och deras kunder.

När det kommer till vårt senaste bolagsförvärv, Userlike, ser vi redan nu positiva effekter av vårt gemensamma erbjudande, som mottagits väl vid besök hos tyska kunder. En stark ärendehanteringslösning med interagerad chatt och chattbot efterfrågas på alla våra marknader och målsättningen är att kunna erbjuda detta under fjärde kvartalet.

Återöppnandet av marknaderna ger ny energi och ökade konkurrensfördelar
Under årets tredje kvartal har många av våra marknader öppnats upp igen och vi gläds över att återigen få träffa kunder och kollegor. Vilken energi det fysiska mötet skapar!

Det som särskiljer Lime från de globala jättarna är vår lokala närvaro och möjligheten att jobba direkt med kunden genom hela processen, utan mellanhänder - en marknadsposition som stärks av det fysiska mötet. Vi har redan nu hunnit erfara att ett fortsatt fokus på att detta särskiljer oss på ett än mer positivt vis när de digitala mötena är på väg att bli den dominerande vägen till kundinteraktion. Även om vi ser det digitala mötet som ett värdefullt komplement, är det vår absoluta övertygelse att möjligheten att också besöka våra kunder på plats i deras vardag, ökar vår förståelse för deras behov och möjliggör långsiktiga relationer. Det är därför med glädje som vi ser fram emot att få leva upp till våra kunders önskemål och träffa dem fysiskt under det kommande kvartalet.

Ett förbättrat affärsläge med överträffade tillväxt- och lönsamhetsmål
Också detta kvartal levererar vi över våra mål, både gällande tillväxt och lönsamhet. Tillväxten i tredje kvartalet uppgår till 23 %, lönsamheten till 27 % och vi fortsätter att prestera en bra ARR-tillväxt på alla marknader, som landar på 34 %.

Som vi tidigare nämnt har våra länder utanför Sverige varit extra hårt drabbade av restriktionerna. Det är därför glädjande att se en förbättrad orderingång på dessa marknader under tredje kvartalet, jämfört med föregående period. Nyförsäljningen fortsätter i rätt riktning, även om vi har en bit kvar till nivåerna före pandemin. Under kvartalet hälsar vi bland annat F. Junckers Industrier A/S, Midt Energi AS, Nacka vatten och avfall AB samt Miele AB välkomna som kunder - en bra mix av stora och små bolag inom våra fokusvertikaler.

Som förväntat och välkomnat har vi under kvartalet kunnat genomföra fler aktiviteter än under pandemin. Kostnaderna har därför också varit högre än under tredje kvartalet föregående år vilket är anledningen till den lägre EBITA-marginalen. Ökat resande, fler events samt fysisk onboarding av våra traineer under perioden bidrar till ökade kostnader, samtidigt som vi fortsätter att investera i tillväxtdrivande aktiviteter, såsom produktutveckling, sälj och marknad, medarbetare, uppstarten av vår tyska verksamhet och fortsatt integration av Userlike.

Vi fortsätter att investera i medarbetare
I spåren av pandemin ser vi, precis som många andra företag, en utmaning i kompetensbrist på arbetsmarknaden. En minskad tillgång på arbetskraft, i kombination med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, kommer även för oss att innebära en tuff utmaning de närmsta månaderna. Vi kan se att detta till viss del hämmar vår tillväxttakt inom Expert Services. Vi är i full gång med att rekrytera och siktar på rekordmånga nyanställningar inför nästa onboarding. I kombination med detta fortsätter vi att investera i befintlig personal, med satsningar inom områden som ledarskap och personalutveckling.

Nu ger vi järnet i årets sista kvartal, tankade med energi av att äntligen få träffa kunder och kollegor igen.

/Nils Olsson, vd & koncernchef, Lime Technologies
 

Läs hela rapporten i bifogad PDF


 

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari - september 2021

Torsdagen den 21 oktober 2021, kl. 09:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes vd och koncernchef, Nils Olsson, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida för investerare.

Länk till webcasten finner ni här

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Nils Olsson, CEO / +46 736-44 48 55 / nils.olsson@lime.tech 

Magnus Hansson, CFO & Head of Investor Relations / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl. 07:50.


Om Lime
Lime hjälper europeiska företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 350 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. 
www.lime-technologies.se

 

Prenumerera