Angående ändrad riktålder till 67 år från och med år 2026 ­– konsekvenser för livräntor?

Från och med år 2026 ska de pensionsrelaterade åldersgränserna knytas till och följa medellivslängdens utveckling.

Den 27 maj 2021 beslutade regeringen om ändring av riktålder för pension. Förordning (2021:394) om riktålder för pension för år 2027 trädde i kraft den 1 juli 2021. Riktåldern för pension ska enligt 2 kap. 10 a-10 c §§ socialförsäkringsbalken vara 67 år för år 2027. Redan tidigare har beslutats att riktåldern för år 2026 är 67 år (Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026).

Den ändrade riktåldern kan påverka rätten till ersättning för såväl inkomstförlust som ersättning för framtida pensionsförlust vad gäller personskadeersättningar som utbetalas med stöd av 5 kapitlet skadeståndslagen.

Det pågår för närvarande ett arbete i Trafikskadenämnden i frågan om arbete och inkomstförlust efter 65 års ålder för skadelidande födda 1961 och senare med anledning av riksdagens beslut om höjning av riktåldern. Alla sådana ärenden  bordläggs i Trafikskadenämnden tillsvidare.

När det gäller arbetsskadeförsäkringen har förändringar skett i socialförsäkringsbalken. Gränsen för rätt till arbetsskadelivränta är med anledning av den höjda riktåldern numera 68 år. Detta dock under förutsättning att den försäkrade fyllt 65 år under den månad vilken skadan inträffar eller senare, samt att det går att fastställa en sjukpenninggrundande inkomst.

När det gäller trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är villkoren än så länge oförändrade. Vilket innebär att en fortlöpande livränta genom försäkringen ersätts fram till 65 års ålder, med nedsättning till hälften för tid därefter.

Vid frågor kontakta, Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Prenumerera