Arbetstiden behöver inte minskas lika mycket varje dag för rätt till sjukpenning

En medlem i Sveriges ingenjörer som var sjukskriven för stressreaktion i en omfattning om tre fjärdedelar respektive hälften hade förlagt sitt arbete så att han arbetade få timmar vissa dagar och fler timmar andra dagar. Medlemmen arbetade färre timmar de dagar då han behövde delta i möten, eftersom detta varit påfrestande för honom, och fler timmar de dagar han kunde arbeta hemifrån eftersom han då kunde dela upp arbetet under dagen med vila mellan.

Försäkringskassan nekade medlemmen sjukpenning och anförde dels att det av läkarintygen inte framgick hur läkaren hade kommit fram till de omfattande begränsningarna av arbetsförmågan, dels att han hade visat en hög grad av arbetsförmåga genom att kunna arbeta upp till sju timmar vissa dagar.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som menade att det inte framgick i vilken omfattning eller på vilket sätt medlemmens arbetsförmåga var nedsatt till följd av besvären.

Domen överklagades till kammarrätten som tog upp målet till prövning. Kammarrätten skriver i domen att medlemmen under de veckor han har ansökt om tre fjärdedels sjukpenning inte har arbetat mer än 25 %. För den period han har ansökt om halv sjukpenning har han arbetat mer än halvtid vissa veckor och mindre än halvtid andra veckor. Totalt för perioden (tre månader) har han dock inte arbetat mer än halvtid. Kammarrätten skriver också att det inte finns skäl att ifrågasätta behandlande läkares uppgifter om att förläggningen av arbetstiden främjade medlemmens rehabilitering och var medicinskt motiverad. Dessutom menar kammarrätten att medlemmens sjukdomstillstånd är ett typiskt sådant där den försäkrades arbetsförmåga till viss del kan tas till vara trots sjukdom, men där arbetsförmågan kan variera från dag till dag. Kammarrätten slår härefter fast att medlemmens arbetsförmåga under de aktuella perioderna har varit nedsatt med tre fjärdedelar respektive med hälften och att förläggningen av den faktiska arbetstiden inte utgör hinder för att medge den sökta sjukpenningen. Medlemmen har därför rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan brukar i dessa typer av ärenden hävda att arbetstiden under en tvåveckorsperiod inte får överstiga sjukskrivningsgraden. Kammarrätten har dock inte uppställt något sådant krav i sin dom utan har bedömt att det är tillräckligt att arbetstiden under sjukskrivningsperioden, i detta fall tre månader, inte överstiger sjukskrivningsgraden.

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5344-19.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Sveriges ingenjörer. Ombud var förbundsjuristen Lina Gertzell, 08-676 63 65.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera