Dom från Arbetsdomstolen om utjämning av arbetstid på Gummiverkstadsavtalets område

Report this content

Arbetsdomstolen har i dom den 6 april 2022 tolkat en bestämmelse om den ordinarie arbetstidens omfattning i Gummiverkstadsavtalet. En arbetsgivare hade under viss tid utjämnat arbetstagares arbetstid på så sätt att de under tvåveckorsperioder arbetat ena veckan 45 timmar per helgfri vecka och andra veckan 35 timmar per helgfri vecka. Förbundet hävdade att förfarandet stod i strid med Gummiverkstadsavtalets bestämmelse om att den ordinarie arbetstiden ska utgöra i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Någon beräkningsperiod för genomsnittsberäkningen finns inte angiven i Gummiverkstadsavtalets bestämmelse. Arbetsgivarparterna hävdade i målet att bestämmelsen ska tolkas så att arbetsgivaren ensidigt kan bestämma beräkningsperiodens längd. Arbetsdomstolen skriver att utredningen kring partsavsikten, avtalshistoriken, senare avtalsförhandlingar och arbetsgrupper, andra avtalsområden och den faktiska tillämpningen inte ger något klart stöd för förbundets ståndpunkt, eller för den delen arbetsgivarparternas ståndpunkt. Därefter tar Arbetsdomstolen ledning i arbetstidslagens bestämmelser och finner att avtalet får tolkas så att det i varje fall innebär att en beräkningsperiod om två veckor är tillåten, åtminstone om arbetstiden uppgår till högst 40 timmar i veckan i genomsnitt under den period som den i kollektivavtalet föreskrivna tjänstgöringslistan omfattar. Eftersom arbetsgivaren i målet hade använt sig av en beräkningsperiod om just två veckor innebar det inte ett brott mot Gummiverkstadsavtalet. De två arbetstagarledamöterna var skiljaktiga. De ansåg att arbetsgivaren inte hade haft rätt att utjämna arbetstiden mellan veckor och att arbetsgivaren därför hade brutit mot kollektivavtalet.

Arbetsdomstolens dom 2022 nr 20

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn: 08-6766329

Prenumerera