Fick behålla hel sjukersättning trots utökat vårdbidrag

En medlem i Handelsanställdas förbund har vunnit ett mål i Kammarrätten i Sundsvall angående fortsatt rätt till hel sjukersättning. Kammarrätten har funnit att Försäkringskassan inte hade rätt att minska rätten till hel sjukersättning till sjukersättning på tre fjärdedelar.

Medlemmen hade tidigare efter prövning i förvaltningsrätten fått rätt till hel sjukersättning med psykiatriska diagnoser. Vid den tidpunkten uppbar hon ett halvt vårdbidrag. Försäkringskassan anser många gånger att den omständighet att en försäkrad uppbär vårdbidrag visar på en arbetsförmåga. Detta avser inte själva ersättningsbeloppet för vårdbidraget, utan de arbetsinsatser som motiverat att vårdbidraget beviljats. Vårdbidraget höjdes senare till ett helt vårdbidrag till följd av ett ökat omvårdnadsbehov hos barnet. Försäkringskassan ansåg då att de insatser som gav rätt till helt vårdbidrag innebar att medlemmens förvärvsförmåga hade förbättrats på ett sådant sätt att hon inte längre hade rätt till hel sjukersättning.

Enligt Försäkringskassan visade omfattningen av vårdinsatserna att dessa i viss mån var att jämställa med ett anpassat arbete. Försäkringskassan ansåg därför att det inte var tillräckligt att det medicinska underlaget visade på en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, när de insatser som föranlett rätten till helt vårdbidrag visade på en faktisk visad arbetsförmåga.

Medlemmens uppfattning var att hon inte skulle kunna utföra de insatser som vårdbidraget avsåg för någon annan person än just sitt egna barn. Trots omfattande medicinskt stöd för att det inte förelåg någon förbättrad förvärvsförmåga, fann förvaltningsrätten efter en muntlig förhandling i målet att Försäkringskassan fattat ett korrekt beslut.

Kammarrätten i Sundsvall har nu ändrat förvaltningsrättens dom och upphävt Försäkringskassans beslut om minskning av sjukersättning och förklarat att medlemmen alltjämt äger rätt till hel sjukersättning.

Som skäl anger kammarrätten att underlaget visar att medlemmen har en mycket svår samsjuklighet med flera kroniska diagnoser och en stadigvarande generell nedsättning av aktivitetsförmåga i alla typer av aktiviteter. Det medicinska underlaget beskriver enligt kammarrätten en mycket uttalad funktions- och aktivitetsnedsättning hos medlemmen. Enligt kammarrätten visar underlaget inte att arbetsförmågan förändrats sedan rätt till hel sjukersättning beviljades.

Kammarrätten konstaterar att den utredning som medlemmen givit in till domstolarna samstämmigt redovisar att de insatser som hon utför gentemot det egna barnet inte medför att hon kan anses uppvisat en arbetsförmåga som kan användas i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Medlemmen har därför rätt till fortsatt hel sjukersättning.

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera