Fick rätt till sjukpenning trots sen diagnos

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 26 mars 2019, mål nr 1482-18, förklarat en medlem i Kommunal berättigad till sjukpenning under drygt fyra månaders tid.

Under den aktuella perioden led medlemmen av smärta i form av nack- och ledvärk, inklämningsbesvär i höger axel samt nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och skakningar i sin högra hand. Mindre än en månad efter periodens slut diagnosticerades medlemmen med Parkinsons sjukdom. Under den aktuella perioden genomgick medlemmen även en arbetsförmågeutredning via Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kom fram till att medlemmen saknade arbetsförmåga i såväl arbete på den öppna arbetsmarknaden, som i anpassade arbeten. Av Arbetsförmedlingens utredning framgår medlemmens smärtproblematik samt att denna förvärrades under utredningens gång. Det konstaterades även att medlemmen led av skakningar i sin högra hand och att skakningarna blev värre efter en kort stunds aktivitet.

Medlemmen beviljades sjukpenning under den efterföljande perioden och Försäkringskassan hävdade i kammarrätten att skälet till detta var att medlemmen försämrades under denna period, då även diagnosen Parkinsons sjukdom tillkommit.

I domen konstaterar kammarrätten att läkarintygen för den aktuella perioden är kortfattade och endast innehåller beskrivning av symptom, funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar i förhållande till diagnoserna nack- och skuldermyalgi samt smärtsyndrom. Kammarrätten uttalar emellertid även att utredningen innehåller såväl medicinska som andra uppgifter som ger stöd för att medlemmen även under den aktuella perioden visade tydliga symptom på Parkinsons sjukdom, som påverkade hennes arbetsförmåga i hög grad. Kammarrätten bedömer därför att medlemmens arbetsförmåga redan under den aktuella perioden var nedsatt pga. sjukdom i så stor omfattning som krävs för rätt till hel sjukpenning. Kammarrätten konstaterar att den omständigheten att diagnosen Parkinsons sjukdom fastställdes först under efterföljande period får anses vara av underordnad betydelse. Medlemmen förklarades därför ha rätt till hel sjukpenning.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Sofia Christola, 08-6766310.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera