Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd angående återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

Report this content

Försäkringskassan har krävt en medlem på återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning avseende en tidsperiod om ca två år och åtta månader. Försäkringskassan menar att medlemmen har uppvisat en arbetsförmåga på heltid på grund av att medlemmen har spelat musik i ett band under ett fåtal gånger under den tvistiga perioden. Frågorna i målet som aktualiseras är bland annat vilken typ av bevisning och vilken styrka på bevisningen som ska krävas för att myndigheten ska kunna rikta återkrav mot enskilda.

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll medlemmens överklagande av Försäkringskassans beslut om återkrav. Kammarrätten i Stockholm biföll därefter myndighetens överklagande av förvaltningsrättens dom. Kammarrätten ansåg att medlemmen hade uppvisat en full arbetsförmåga under hela den tvistiga perioden baserat på musikspelandet. Det framgår inte närmare av kammarrättens dom hur bevisvärderingen gått till eller hur domstolen kommit fram till sina slutsatser.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade den 21 april 2020 prövningstillstånd för att pröva om Försäkringskassan haft fog för sitt beslut om återbetalning av sjukpenning enligt 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud är förbundsjuristen Gustav Sjöberg, 08-676 63 40, gustav.sjoberg@fackjuridik.com

Prenumerera