Jourtid i hemmet är arbetstid

EU – domstolen har genom en nyligen meddelad dom lämnat ytterligare klargörande i frågan vad som är att anse som arbetstid enligt arbetstidsdirektivet. I målet var fråga om en arbetstagare som under jourtid var tvungen att befinna sig inom ett avstånd från arbetsplatsen som gjorde det möjligt att infinna sig på arbetsplatsen inom 8 minuter från arbetsgivarens telefonsamtal. Arbetstagaren var tvungen att vara bosatt så att hen kunde uppfylla arbetsgivarens krav genom att befinna sig hemma under jourtid.

EU-domstolen framhåller att arbetstid är all tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Tid som inte är arbetstid är vilotid. Vid avgörande av frågan huruvida det är frågan om arbetstid eller vilotid saknar arbetets intensitet eller arbetstagarens produktivitet betydelse. Likaså saknar det betydelse huruvida arbetstagaren är fysiskt närvarande på arbetsplatsen. Det har dock en avgörande betydelse om arbetstagaren måste vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer. Detta gäller även när den platsen är arbetstagarens hem, i vart fall när arbetstagaren måste infinna sig på arbetsplatsen inom en så kort tid att hens möjligheter att ägna sig åt andra aktiviteter väsentligen inskränks. I målet var därför fråga om arbetstid.

Mål nr C-518/15

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera