Kammarrätten beviljade sjukpenning – rimligare bedömningar kan skönjas

Kammarrätten i Jönköping har i en dom meddelad den 24 juni 2019, mål nr 2363-18, förklarat att en medlem i IF Metall har rätt till sjukpenning under två månader.

Medlemmen utvecklade efter en klämskada på arbetet ett smärtsyndrom i sin icke dominanta arm. Efter klämskadan blev handen mer eller mindre obrukbar. Medlemmen led även av muskelspänningar i nacke och skuldror samt av huvudvärk. Som en följd av den initiala klämskadan utvecklade medlemmen panikångest och kognitiva svårigheter.

Kammarrätten har nu funnit, efter en sammanvägning av medlemmens fysiska och psykiska begränsningar, att medlemmens arbetsförmåga inte kan anses leva upp till de förväntningar som en arbetsgivare i allmänhet har. Det skulle krävas mer än ringa anpassningsåtgärder för att ett arbete skulle kunna utföras.

Förvaltningsrätten avslog däremot tidigare medlemmens talan. Förvaltningsrätten bedömde att läkaren i intygen inte närmare förklarat vad som låg till grund för de i och för sig omfattande begränsningarna. Som grund angavs uppgifter från medlemmen själv, en tolkning av den genomgångna teamutredningen samt den utredning som skett hos psykiatrin. Då läkaren inte preciserat vad som ligger till grund för begränsningarna ansåg förvaltningsrätten att intyget hade ett lägre bevisvärde. Av teamutredningen framgick att medlemmen hade svårigheter med de flesta fysiska moment. Den fysiska prestationen var genomgående låg och skedde med låg energi. Stora begränsningar fanns avseende lyft, gång och trappgång samt när det gäller att ändra kroppsposition och använda den icke dominanta armen. Vidare följde måttliga begränsningar avseende att fokusera uppmärksamt, företa mångfaldiga uppgifter, hantera stress och psykologiska krav.

Trots underlaget fann förvaltningsrätten att detta inte gav stöd för att medlemmens arbetsförmåga var nedsatt i ett för henne lämpligt arbete. Med detta avsågs ett fysiskt lättare arbete utan höga kognitiva krav.

Att kammarrätten gjorde en annan bedömning än förvaltningsrätten visar på den tydliga trend som nu finns hos flera kammarrätter. Många förvaltningsrätter tillämpar fortfarande den s.k. DFA-kedjan mycket strikt och underkänner därmed läkarintyg som t.ex. inte närmare anger vilka undersökningsfynd som gjorts. Vi ser nu en förändring i praxis där en mer rimlig bevisvärdering görs och hänsyn kan tas till ett flertal olika faktorer när läkarintyget tolkas. Vidare kan det skönjas en något mer rimlig värdering av vilka krav som faktiskt ställs på arbetsmarknaden.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall. Ombud var förbundsjuristen Robert Sjunnebo, 08-6766304.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera