Korttidspåverkan bedömdes som olycksfall i arbetet

I samband med att ett ventilationsrör exploderade i ett gjuteri rasade en vägg på grund av tryckvågen. Ingen människa kom till skada vid explosionstillfället. Cirka 2 månader efter explosionen sattes två snickare att bygga upp väggen igen. Under tiden arbetet pågick läckte gaser ut från det rör som hade exploderat varpå de båda snickarna exponerades för svaveldioxid, aromatiska organiska kolväten och gjutstoft. Arbetet med att sätta upp väggen pågick i 3 dagar. Efter två dagars exponering uppkom kliande hudförändringar. Efter vidare utredning vid hudklinik konstaterades bestående överkänslighet. Båda snickarna har därefter haft upprepade episoder av utslag. De anmälde sina besvär som arbetsskada.

AFA Trygghetsförsäkring bedömde att de besvär som anmälts som en arbetsskada inte beror på ett olycksfall i arbetet samt att den exponering som de utsattes för inte ingår i ILO-förteckningen. För att en händelse skall betraktas som ett olycksfall i arbetet i försäkringsjuridiska sammanhang krävs att händelseförloppet, d v s skeendet som föregår själva skadan, är relativt kortvarigt samt har inneburit något som i viss mån är ovanligt och oförutsett.

De båda snickarna begärde omprövning av beslutet hos Omprövningsavdelningen AFA Försäkring. Till stöd för sitt yrkande, d v s att besvären är orsakade av ett olycksfall i arbetet, åberopade de gammal praxis från den gamla lagen om yrkesskadeförsäkring, YFL och gjorde gällande att skador som är en följd av korttidspåverkan kan räknas som olycksfall.

Enligt denna praxis kan till olycksfall hänföras vissa skador som till sin karaktär står närmare sjukdomsbegreppet än olycksfallsbegreppet, t.ex. solsting, värmeslag, förfrysning och inflammation i arbetsvalk. Likaså kan mekanisk inverkan under högst fem arbetsdagar godkännas som olycksfall, så kallad korttidspåverkan.

Med hänvisning till detta gjorde Omprövningsavdelningen AFA Försäkring den bedömningen att de båda snickarna hade varit utsatta för sådan korttidspåverkan som är att jämställa med ett olycksfall i arbetet. Deras besvär godkändes som arbetsskada.

Snickarna hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall och ombud för dem var förbundsjuristen Jimmie Söndergaard, 08-6766344, LO-TCO Rättsskydd.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera