Lärare fick behålla sin legitimation

Lärarnas ansvarsnämnd beslutade att avslå Skolinspektionens yrkande om att återkalla en grundskolelärares legitimation eller meddela honom en varning. Skolinspektionen överklagade ansvarsnämndens beslut. Som skäl för att återkalla lärarens legitimation åberopade Skolinspektionen främst tre händelser där läraren hade hållit fast en elev, men också att han vid flera andra tillfällen skulle ha agerat på ett olämpligt sätt gentemot elever.

Läraren medgav att han hållit fast en elev vid tre tillfällen men att det varit försvarligt eftersom det var fråga om situationer med en mycket utåtagerande elev och att det funnits en fara att eleven skulle skada sig eller andra elever. Agerandet var därför nödvändigt och proportionerligt. I fråga om övriga händelser som Skolinspektionen la läraren till last bestreds de i huvudsak av läraren.

Förvaltningsrätten framhöll i sin dom att en återkallelse av en lärarlegitimation eller en varning är sanktioner som får konsekvenser för en lärares möjligheter att utöva sitt yrke och att bara händelser som kan slås fast på ett otvetydigt sätt får ligga till grund för en återkallelse av legitimationen. Det var därför Skolinspektionens sak att bevisa att de händelser som åberopades hade ägt rum. Förvaltningsrätten bedömde att Skolinspektionens uppgifter om de händelser som lagts läraren till last i de flesta fall inte var tillräckligt preciserade eller underbyggda för att kunna läggas till grund för disciplinära åtgärder. När det gällde fasthållandet av eleven bedömde förvaltningsrätten att lärarens agerande varit nödvändigt för komma till rätta med elevens ordningsstörande uppträdande och tillförsäkra eleven och klasskamraterna en trygg miljö. Agerandet var rimligt med hänsyn till omständigheterna och läraren bedömdes inte ha visat sig mindre lämplig eller särskilt olämplig att bedriva undervisning. Skolinspektionens överklagande avslogs.

Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 24684-18). Ombud för läraren var förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson, 08-6766371.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera