Man som inte klarar ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete har rätt till sjukpenning

Kammarrätten i Stockholm har genom dom i mål nr 6993-18 förklarat en medlem i Kommunal berättigad till hel sjukpenning under sju månaders tid.

Målet rörde en medlem med kraftiga ländryggsbesvär som på grund av sitt smärttillstånd även fått psykiska besvär och nedsatt kognitiv funktion.

Försäkringskassan hade nekat medlemmen sjukpenning för den aktuella perioden, trots att han tidigare beviljats hel sjukpenning för samma besvär under mer än sex års tid. Medlemmens behandlande läkare, en ortopedspecialist, hade bedömt att medlemmens arbetsförmåga var helt nedsatt och att han på grund av sina ländryggsbesvär varken kunde klara ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete. Mannen bedömdes även ha kognitiva svårigheter.

Vid prövningen i förvaltningsrätten gick domstolen på Försäkringskassans linje och bedömde att mannen, trots sina besvär, skulle kunna klara av ett fysiskt lättare arbete där han har möjlighet att byta arbetsställning utifrån sina besvär. Han nekades därför sjukpenning för perioden. Domen överklagades till kammarrätten, som gjorde en annan bedömning.

I sin dom bedömer kammarrätten att medlemmen mot bakgrund av uppgifterna från behandlande läkare, vilka bekräftas av flera läkarintyg om färdtjänst, helt saknat förutsättningar att klara ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden under den aktuella perioden. Han förklaras därför ha rätt till hel sjukpenning i enlighet med sitt yrkande.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Erika Engman, 08-6766345.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera