Man som inte klarar ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete har rätt till sjukpenning

Report this content

Kammarrätten i Stockholm har genom dom i mål nr 6993-18 förklarat en medlem i Kommunal berättigad till hel sjukpenning under sju månaders tid.

Målet rörde en medlem med kraftiga ländryggsbesvär som på grund av sitt smärttillstånd även fått psykiska besvär och nedsatt kognitiv funktion.

Försäkringskassan hade nekat medlemmen sjukpenning för den aktuella perioden, trots att han tidigare beviljats hel sjukpenning för samma besvär under mer än sex års tid. Medlemmens behandlande läkare, en ortopedspecialist, hade bedömt att medlemmens arbetsförmåga var helt nedsatt och att han på grund av sina ländryggsbesvär varken kunde klara ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete. Mannen bedömdes även ha kognitiva svårigheter.

Vid prövningen i förvaltningsrätten gick domstolen på Försäkringskassans linje och bedömde att mannen, trots sina besvär, skulle kunna klara av ett fysiskt lättare arbete där han har möjlighet att byta arbetsställning utifrån sina besvär. Han nekades därför sjukpenning för perioden. Domen överklagades till kammarrätten, som gjorde en annan bedömning.

I sin dom bedömer kammarrätten att medlemmen mot bakgrund av uppgifterna från behandlande läkare, vilka bekräftas av flera läkarintyg om färdtjänst, helt saknat förutsättningar att klara ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden under den aktuella perioden. Han förklaras därför ha rätt till hel sjukpenning i enlighet med sitt yrkande.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Erika Engman, 08-6766345.

Prenumerera