Medlem slapp återbetala ersättning

Report this content

En medlem som var tjänstledig bedömdes av Försäkringskassan som arbetslös och hade därför enligt Försäkringskassan erhållit för hög ersättning.

Vi anförde att det inte fanns någon rättslig grund att sätta likhetstecken mellan tjänstledighet och arbetslöshet. När det gäller återkrav bör det ställas högre krav på legalitet och förutsebarhet. I vart fall borde medlemmen inte ha insett att denne klassas som arbetslös och därför bör medlemmen inte bli återbetalningsskyldig.

Kammarrätten bedömde att medlemmen var att betrakta som arbetslös, men att det inte varit tillräckligt tydligt för medlemmen att den utifrån gällande bestämmelser var att betrakta som arbetslös. Kammarrätten ansåg att det saknades förutsättningar för återkrav och biföll överklagandet.

Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 2301-20.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund GS-facket. Ombud var förbundsjuristen Gustav Sjöberg, 08-6766340.

Prenumerera