• news.cision.com/
  • LO-TCO Rättsskydd AB/
  • Rätt till ersättning för inkomstförlust för projektanställd tunnelarbetare genom AFA Trygghetsförsäkring trots Försäkringskassans motsatta uppfattning

Rätt till ersättning för inkomstförlust för projektanställd tunnelarbetare genom AFA Trygghetsförsäkring trots Försäkringskassans motsatta uppfattning

Report this content

AFA Trygghetsförsäkring anser i motsats till Försäkringskassan att inkomstförlust som uppkommit för att en projektanställd tunnelarbetare inte har kunnat fortsätta i sitt tidigare yrke ska ersättas som arbetsskada. Detta även om ny projektanställning inte var utlovad vid tidpunkten för projektets färdigställande. 

LO-TCO Rättsskydd AB har företrätt en medlem  i fackförbundet SEKO gentemot Försäkringskassan vad gäller rätt till arbetsskadelivränta och därefter gentemot AFA Trygghetsförsäkring vad gäller rätt till försäkringsersättning.

Medlemmen skadade sig allvarligt vid ett tunnelprojekt. När skadan inträffade återstod det mer än ett år till projektet var färdigställt. Vid tidpunkten för prövning av rätt till livränta från Försäkringskassan hade projektet avslutats och alla anställda avslutat sina anställningar. De anställda som ville blev erbjudna andra projektanställningar av arbetsgivaren i samband med projektets färdigställande. Arbetsgivaren intygade att även medlemmen skulle ha erbjudits en ny projektanställning om han inte skadat sig och att skälet att han inte erbjudits ny anställning var att arbetsgivaren visste att medlemmens personskada omöjliggjorde fortsatt arbete som tunnelarbetare.

Försäkringskassan avslog rätt till livränta med anledning av att det var arbetsmarknadsmässiga skäl och inte medicinska skäl som låg till grund för att rätt till livränta inte förelåg. Förvaltningsrätten fastställde Försäkringskassans beslut. Kammarrätten bedömde att det var klarlagt att medlemmens anställning upphörde till följd av att det projekt han var anställd i avslutades. Det var därför enligt kammarrätten av arbetsmarknadsmässiga och inte medicinska skäl som hans anställning upphörde. Medlemmen hade under anställningstiden vare sig av dåvarande arbetsgivare  eller annan erbjudits anställning som tunnelarbetare i andra framtida tunnelprojekt. Rätt till arbetsskadelivränta förelåg därför inte enligt kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Därefter företrädde LO-TCO Rättskydd AB även medlemmen vad gäller rätt till försäkringsersättning genom AFA Trygghetsförsäkring. Bolaget kom till samma bedömning som Försäkringskassan. Ärendet har därefter prövats vid två tillfällen av Omprövningsavdelningen hos AFA Trygghetsförsäkring.

Vid prövningen hos AFA Omprövningsavdelning framförde medlemmen i huvudsak samma omständigheter som han åberopat gentemot Försäkringskassan. Omprövningsavdelningen har nu efter två prövningar fastställt att arbetsförmågan är helt nedsatt i arbete som tunnelarbetare  och att medlemmen på ett övertygande sätt visat på omständigheter som talar för att han skadan förutan skulle kunnat erhålla fortsatt projektanställning som tunnelarbetare.

Enligt Omprövningsavdelningen ska man vid beräkning av inkomstförlust utgå från att medlemmen skadan förutan skulle ha arbetat som tunnelarbetare. Ersättning för inkomstförlust genom AFA Trygghetsförsäkring bedöms utifrån skadeståndsrättsliga principer och beviskrav.

Det medför att bedömningen utgår från den praxis som utvecklats hos de allmänna domstolarna vad gäller rätt till ersättning för inkomstförlust. Tack vare att Omprövningsavdelningen kommer till en motsatt bedömning i förhållande till Försäkringskassan tryggas medlemmens ekonomiska situation livsvarigt. Det handlar om en mycket stor inkomstförlust för medlemmen som nu kan komma att ersättas genom försäkringen.

LO-TCO Rättsskydd anser att det är orimligt att projektanställda, som utgör en stor del av de anställda på arbetsmarknaden, har ett sämre försäkringsskydd än tillsvidareanställda vad gäller rätt till ersättning genom arbetsskadeförsäkringen. Rättskyddet anser att det inte är rimligt att ersättningen genom arbetsskadeförsäkringen kan avgöras när under ett projekt som en skada inträffar. När medlemmen inträffade hade ingen anställd vid projektet erbjudits fortsatt anställning i annat projekt eftersom projektet pågick för fullt. Vidare visar målet på vikten att förbund beviljar facklig rättshjälp för alla försäkringar som kan lämna ersättning för inkomstförlust för medlemmar. Eftersom utfallet kan bli olika mellan arbetsskadeförsäkringen och andra försäkringar som vilar på skadeståndsrättslig grund, exempelvis trafikförsäkringen.

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57

Prenumerera