Rätt till sjukersättning efter en trafikolycka och betydelsen av att driva medlemmars trafikskadeärenden

Report this content

Kammarrätten i Göteborg har funnit att en medlem i Kommunal har rätt till tre fjärdedels sjukersättning.

Medlemmen blev som oskyddad fotgängare påkörd av en bil på ett övergångsställe. Hon fick då omfattande ortopediska skador som innebär ett svårt kroniskt tillstånd med mycket invalidiserande besvär. Hon har även kvarstående besvär efter flera hudtransplantationer till följd av olyckan, samt kognitiva besvär.

Skadorna beskrivs av behandlande läkare som omfattande funktionsinskränkningar på större delen av kroppen. Av underlaget framgår rörelseinskränkningar i axlar, nedsatt rörelseomfång och styrka i höger arm, svaghet i händerna som gör att det är svårt att använda händerna till att greppa, skjuta, dra, lyfta och transportera. Smärta i höger axel, höger armbåge, höger fotled, rygg samt höger och vänster knä, samt besvär med den oskadade vänstra axel och armen som blir överbelastade eftersom de är de enda kroppsdelar som hon kan använda. Kognitiva besvär beskrivs som svårigheter att behålla koncentration, tydliga minnesproblem och svårigheter att följa instruktioner. Enligt behandlande läkare är patienten så svårt skadad att det inte är rimligt att anta att medlemmen ska kunna klara av något arbete alls med de mycket omfattande aktivitets- och funktionsinskränkningarna.

Medlemmen blev nollklassad därför att en tidigare ansökan om sjukersättning inte beviljades, samtidigt som Arbetsförmedlingen (felaktigt) vägrade ha henne inskriven. Medlemmen missade därefter att ansöka om sjukpenning på nytt i rätt tid. Efter att ha levt helt utan ersättning under en längre tid uppmärksammades hennes situation av kommunen och hon erhöll försörjningsstöd. Genom försörjningsstödet kom medlemmen i kontakt med en arbetsterapeut som efter omfattande insatser under flera år hittat en arbetsplats åt medlemmen där hon får arbeta helt i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar på 25 %. Arbetet möjliggjordes genom en lönebidragsanställning.

Försäkringskassan fann vid prövning av ansökan om sjukersättning att det inte kunde uteslutas att medlemmen skulle ha en högre arbetsförmåga i ett annat arbete där hon inte alls behövde använda sig av de skadade kroppsdelarna. Försäkringskassan fann också att de kognitiva besvären inte var objektivt verifierade.

Trots det omfattande medicinska underlaget och omfattande arbetsförmågebedömningar av olika aktörer under många års tid fann Förvaltningsrätten i Göteborg att Försäkringskassan fattat ett korrekt beslut. I målet hölls en muntlig förhandling där arbetsterapeuten hördes som vittne.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar nu tvärtemot förvaltningsrätten att medlemmen har rätt till 75 % sjukersättning. Kammarrätten konstaterar att medlemmen efter flera arbetslivsinriktade insatser fått en lönebidragsanställning på 25 % som enligt arbetsterapeutens vittnesmål är väl anpassad efter medlemmens förutsättningar. Medlemmen har därför enligt kammarrätten visat att hon har rätt till 75 % sjukersättning.

Tilläggas kan att LO-TCO Rättsskydd även företräder medlemmen gentemot trafikförsäkringen eftersom rättshjälp beviljats för detta och det rör sig om en olycka med ett trafikförsäkringspliktigt fordon.

Trafikförsäkringen har före prövningen i förvaltningsdomstolarna funnit att medlemmen har rätt till full inkomstförlustersättning, trots att hon inte erhållit rätt till sjukpenning. Detta är ett mycket ovanligt beslut vad gäller rätt till trafikskadeersättning och är ett resultat efter många års arbete av Rättsskyddet.

Efter att trafikförsäkringen accepterat att medlemmen utan egen förskyllan hamnat i denna svåra situation har trafikförsäkringen varit mycket bra när det gäller att lösa ersättningsfrågorna. Trafikförsäkringen har övertagit ersättningsansvaret så att försörjningsstöd genom kommunen inte längre behövts. Genom trafikförsäkringen har medlemmen erhållit försäkringsersättning beräknad på den lön som hon skulle ha haft om trafikolyckan inte hade inträffat.

Trafikförsäkringen svarar för medlemmens ombudskostnader hos Rättsskyddet, vilket innebär en kostnadsminskning för Kommunal. Trafikförsäkringen har i detta ärende även meddelat att de svarar för medlemmens ombudskostnader i förvaltningsdomstolarna, då även trafikförsäkringen funnit att Försäkringskassans beslut är helt felaktigt. Att trafikförsäkringen betalat för ombudskostnaderna i förvaltningsdomstolarna beror på att trafikförsäkringens ersättningsskyldighet för framtiden minskar med motsvarande det belopp som kommer att utgå i form av sjukersättning från Försäkringskassan.

Ombud för medlemmen var förbundsjuristen Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57, Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2078-19

Prenumerera