Transport överklagar dom om uteslutning av SD-politiker

Report this content

Transport har överklagat Stockholms tingsrätts dom om ogiltigförklaring av förbundets beslut att utesluta en SD-politiker (dom den 4 mars 2021 i mål nr T 15871-19). Förbundet skriver i sitt överklagande att ideella föreningars rätt att själva sköta sina inre angelägenheter är grundläggande i en demokrati. Förbundet anför att det är klarlagt att förbundet tolkar sina stadgar på så sätt att uteslutningsgrund föreligger av medlem som aktivt företräder SD och att det saknas rättsligt stöd för tingsrättens ståndpunkt att det ska göras en objektiv tolkning av stadgarna. SD-politikerns talan om ogiltigförklaring ska ogillas, skriver förbundet i sitt överklagande till Svea hovrätt

Prenumerera