Var arbetet tvåskiftsarbete?

I Arbetsdomstolens dom 2015 nr 16 rörde tvisten kollektivavtalsbrott vid förläggning av arbetstid. Domstolen har prövat om ett visst arbete är att betrakta som tvåskiftsarbete vilket i förlängningen får betydelse för veckoarbetstiden eftersom denna är kortare vid tvåskiftsarbete jämfört med dagarbete.

Vid Swedish Match arbetar sedan 2013 personalen vid beredningsavdelningen både på dagen och kvällen (tidigare hade de endast beredskap på kvällen). Samtliga arbetstagare är schemalagda på ett rullande schema - fyra veckor arbete på dagen och en vecka arbete på kvällen.

Arbetslaget på dagen utgörs av fyra arbetstagare/operatörer och på kvällen av en arbetstagare/operatör. Arbetslagen överlappar varandra med 54 minuter. Vid arbete på kvällen utförs vissa men inte alla arbetsuppgifter som utförs på dagen. Emellertid utförs alla arbetsuppgifter som utförs på kvällen också på dagen.

Arbetsdomstolen har funnit att arbetet är anordnat på ett sådant sätt att det är fråga om två arbetslag trots att det ena arbetslaget endast består en person. Arbetsdomstolen har också kommit fram till att arbetet kännetecknas av en enhetlig och sammanhängande arbetsprocess på det sätt som gäller vid skiftarbete. Att några arbetsuppgifter utförs mer sällan på kvällen påverkar inte denna bedömning.

Arbetsdomstolen kom fram till att bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott. De berörda arbetstagarna får 10 000 kr vardera och Livsmedelsarbetareförbundet 60 000 kr i allmänt skadestånd.

Ombud i tvisten var Anne Alfredson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd AB. 

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera