Loudspring Oyj: Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2018 (oreviderad)

Läs hela halvårsrapporten 2018 (på engelska) i PDF här.

Halvåret 2018 i korthet

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA

 • Summan av dotterbolagen Eagle Filters och Nuuka Solutions oreviderade omsättning var 1,56 MEUR under H1 2018

 • Loudspring utnämner medgrundare och före detta styrelseordförande Lassi Noponen som ny VD

 • Loudspring förvärvade majoritetsägande i Eagle Filters, ett teknologibolag som erbjuder förbättrad effektivitet för energi-industrin

 • Loudspring säkrade rätten att förvärva majoritetsägande i Nuuka, ett bolag som utvecklar SaaS mjukvara för smarta byggnader

 • Loudsprings dotterbolag Nuuka undertecknar stora avtal med ICA Real Estate, Unilevers huvudkvarter och Helsingfors Stad

 • Nocarts dröjsmål i stora projekt har fortsatt under redovisningsperioden. Nocart erhöll bryggfinansiering men är fortfarande i behov av mer finansiering på grund av fördröjda betalningar

 • Loudspring ökade sitt ägande i ResQ Club, en app riktad till konsumenter för räddningen av lokala restaurangers matsvinn

 • PlugSurfing såldes till Fortum

 • Loudspring undertecknade kontrakt för låneinstrument med Nordea, uppgående till 2,5 MEUR

 • Loudspring fastställer finansiella mål för dess två dotterbolag Eagle Filters och Nuuka Solutions

SAMMANFATTNING AV UTSIKTERNA FÖR 2018:

●   Loudspring kommer att koncentrera sig på långsiktig, lönsam tillväxt och har fastställt finansiella målsättningar för sina två dotterbolag. Tidigare kommunicerade mål angående strategi för exits, börsnoteringar m.m. gäller inte längre.

●   Framtidsutsikterna är överlag positiva för 2018

●   Tyngdpunkten ligger på stadig tillväxt, förstärkandet av organisationer, generell professionalism samt fastställande och uppnående av tydliga mål

●   Loudsprings mål är att spara på jordens naturtillgångar genom att hjälpa bolag att öka sin tillväxt

NYCKELTAL

(I tusen euro) 1-6 /2018 1-6 / 2017 1-12 / 2017
Omsättning 22 18 29
Rörelseresultat -825 -617 -1 305
Periodens resultat -1 029 -653 -1 562
Kassa, bank och likvida medel 1 151 2 527 3 562
Eget kapital 21 013 21 704 22 705
Soliditet 88,7% 90,8% 91,3%

Loudspring rapporterar inte på koncernnivå. Loudspring är enligt Finska bokföringslagens definition en liten koncern och rapporterar således endast moderbolagets (Abp) bokslut.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTARER

Jag skriver dessa kommentarer för första gången inte bara som VD för Loudspring, men även som del av en helt ny ledning. Vi har lovat en ökad transparens i vår portfölj och har med tanke på detta gjort ändringar i denna rapport. Vår målsättning är att ge läsaren information i ett mer relevant ramverk för att hjälpa forma en omfattande bild av över hur Loudsprings bolag presterar, såväl som deras framtida utsikter. För att främja denna målsättning har vi börjat samarbeta med Inderes som har gjort en aktieanalys av Loudspring. Det här är också första gången Loudspring bereder finansiella mål för dotterbolag. Vi kommer att fortsätta utveckla vår rapportering under årens lopp. Jag litar på att dessa åtgärder kommer att betjäna aktieägare och investerare väl.

Det har varit ytterligare ett fartfyllt halvår för Loudspring. Loudspring har en diversifierad affärsportfölj och medan vissa bolag har stött på utmaningar i deras tillväxt, kan jag stolt säga att flera har åstadkommit goda resultat. Eagle Filters har förstärkt såväl sin organisation som dess globala fotspår. Vi förväntar oss att resultat från dessa investeringar uppenbarar sig inom kort. Nuuka Solutions har skrivit avtal med stora kunder i Europa och USA. Nuukas avtal med Helsingfors Stad är inte endast en stor milstolpe för Nuuka själv, men också för Helsingfors Stad med tanke på dess ambitioner att bli världens ledande stad i fråga om digitalisering. ResQ Club överskred 700 000 sålda portioner och har därmed fortsatt växa. Operationellt har företaget koncentrerat sig på lönsamhet och långsiktig tillväxt. I USA har Swap.com satt lönsamhet och effektivitet i fokus, vilket placerar teknologiutveckling i företagets hjärta för framtida möjligheter. Utvecklingen i majoriteten av våra bolag har alltså varit god och vi på Loudspring har jobbat hårt i vårt stöttande av våra närmaste innehav.

Att investera i nystartade företag är väldigt riskfyllt, vilket är varför Loudspring har byggt en diversifierad portfölj av företag. Tyvärr kommer inte alla nya företag att klara sig, men Loudspring ger tillgång till denna tillgångsklass med diversifierad risk. Över tid har så gott som alla av våra portföljföretag ställts inför utmaningar och motgångar, vissa har inte hängt med men de flesta har framträtt ur kampen starkare än tidigare. Nocart har på senare tid kämpat med väldigt svåra motgångar på grund av de väl kommunicerade dröjsmålen i företagets projekt i Afrika. Nocart är ett exempel på ett företag där risk och avkastningspotential går hand i hand. Nocart fortsätter att arbeta hårt med sina projekt och siktar på att säkerställa sitt behov av kapital. Nocart meddelade även nyligen om ett nytt stort projekt i Kenya.

Loudsprings mål är sparandet av naturresurser, vilket är en ytterst viktig uppgift. Vi kommer att fortsätta på denna väg och ser det som en unik och långsiktig affärsmöjlighet.

LOUDSPRING GROUP

Loudspring är en industriell koncern vars fokus ligger på sparandet av naturresurser. Vi äger och driver Nordiska tillväxtföretag som har en stor positiv miljöpåverkan. Vi har diversifierat vår portfölj för att balansera fluktuationer i individuella företags prestation. Våra bolags teknologi sparar energi, vatten och material inom industri, fastigheter och vardag. Vår affärsverksamhet består av två olika företagsgrenar: Loudspring Industry – majoritetsägda bolag och Loudspring Ventures – minoritetsägda bolag.

Namnet Loudspring står för en välmående planet fullt av liv. Vårt mål är att stödja vår planet och skydda dess natur och biodiversitet. Vårt sätt att skydda välmåendet av vår planet är genom att bygga och stötta tillväxten av bolag vars lösningar sparar på förbrukningen av naturresurser. Vi anser att det rätta tillvägagångssättet är att säkra att vinst och positiv miljöpåverkan växer hand i hand.

Att lösa några av de största utmaningarna som vår planet möter är en stor möjlighet för utvecklandet av lönsamma bolag. Silent Spring – en bok som lade grunden till miljörörelsen beskriver vad vi väntar oss av framtiden ifall vi fortsätter att missbruka miljön. På Loudspring strävar vi för det motsatta.

Loudspring Industry består av två dotterbolag:

Eagle Filters – teknologi för förbättrad effektivitet i kraftverk

Nuuka Solutions – SaaS mjukvara för energiförbrukning i smarta byggnader

Loudspring Ventures minoritetsinnehav i 10 tillväxtbolag. Core venture holdings inkluderar följande bolag:

Nocart – kraftverk baserade på förnybar energi i utvecklingsländer

Enersize – analys för tung industri för effektivare energiförbrukning

Sofi Filtration – effektiv vattenfiltreringsteknologi

ResQ – app riktad till konsumenter för räddandet av restaurangmat

Swap.com – second-hand nätbutik för kläder

Venture-portföljen innefattar även fem incubation bolag.

Från och med denna rapport kommer Loudspring att följa en uppdaterad rapporteringspolitik, där endast reviderade tal för minoritetsägda bolag utges. Halvårs och helårs oreviderade estimat rapporteras endast för Loudsprings dotterbolag.

Loudsprings effektiva fullt utspädda ägarandel 30.6.2018

Företag Ägarandel
Aurelia 2,3 %
Eagle Filters 67,6 %
Enersize 35,6 %
Metgen 2,4 %
Nocart 19,3 %
Nuuka Solutions 46,8 %
Oricane 21,2 %
Resq Club 19,4 %
Sansox 9,6 %
Sofi Filtration 25,2 %
Swap.com 6,6 %
Watty 3,8 %

Ägarandelen rapporteras som effektivt, fullt utspätt ägande i alla företag utom för Enersize, där effektivt ägande rapporteras som följd av Enersize börsnotering.

Effektiv ägarandel beaktar både direkt och indirekt ägande i portföljbolag. Louudspring har äger indirekt genom Clean Future Fund, ett finskt kommanditbolag och flera Cleantech Invest SPV:n, som är svenska holdingbolag grundade av Loudspring. Exit- och utdelningsintänkter från portföljbolagen kan avvika från ägarandel både negativt och positivt på grund av skillnader i aktieklasser och aktieägaravtal.  

MARKNADSSEGMENT

Loudsprings bolag bistår några av världens största bolag och hjälper att förbättra effektiviteten där det har en stor inverkan. Nedan följer några exempel på hur Loudspring hjälper sina kunder att spara på naturresurser i olika segment.

Energiproduktion

Engie, världens ledande operatör av gasturbiner har valt Eagle Filters för att förbättra effektiviteten av kraftverk.

Astoria Energy, ett kraftverk som försörjer för 15 - 20% av New York City:s elektricitetsbehov, använder Eagle Filters för förbättrad effektivitet

Helen, ett bolag ägt av Helsingfors Stad i Finland använder Eagle Filters för förbättrad pålitlighet

VAPO i Finland använder Sofi Filtration för att sänka kostnaderna för rengöringen av rökgas vid ett kraftverk som producerar energi av utsläpp

Fortum, Finlands största energibolag, använder Sofi Filter för behandlandet av lokalt värmevatten

International humanitarian organizations huvudkvarter i Nepal, drivs av Nocarts solkraftverk

Fastigheter

Unilevers huvudkvarter i New Jersey USA implementerar Nuuka Solutions för smart kontroll och effektivitet i huvudkvarterets campus byggnader.

Deloittes huvudkvarter i Amsterdam, Nederländerna använder Nuuka Solutions för behandlandet av stora datamängder

ICA Real Estate, en ledande dagligvarukedja i Sverige implementerar Nuuka Solutions i sitt butiksnätverk

Helsingfors Stad i Finland implementerar Nuuka Solutions i ca.1000 av sina byggnader för hanteringen av smartbyggnader

Varma, en av Nordens största pensionsfonder använder Nuuka Solutions i flera av sina byggnader

Lähitapiola, en av Finlands största pensionsfonder använder Nuuka Solutions i sitt huvudkvarter i Finland

AINOA köpcentrum i Finland använder Nuuka Solutions för analytik över smartbyggnader

Industri

LG Chem, Koreas största tillverkare av kemikalier, applicerar Eagle Filters i flera av sina fabriker

BOE, en av världen största tillverkare av LED TV:n skär på sin elektricitetsförbrukning genom Enersize analytik

Foton, en av Kinas största tillverkare av fordon använder Enersize i sin bilfabrik

Cummins, ett Fortune 500 företag använder Enersize analytik i sin motorfabrik i Kina

BBMG, en av Kinas ledande cementproducenter använder Enersize för förbättrad trycklufts-effektivitet

Dürr Group, en av världens ledande maskintekniks-företag använder Enersize i sin fabrik i Tyskland

Scania, en världsledande tillverkare av transportlösningar har implementerat Enersize i sin fabrik i Sverige

Lindström, en av Nordens ledande tvätt- och textilkedjor, återanvänder sitt vatten med Sofi Filtration:s teknologi

Konsumenter

Swap.com: 500 000 konsumenter i USA har gett nytt liv åt 6 miljoner begagnade plagg.

ResQ Club: 300 000 användare har räddat över 700 000 portioner av matsvinn från över 2000 restauranger i Europa.

VIKTIGA HÄNDELSER

Kommentarerna för portföljbolagen är inte fullständiga beskrivningar av bolagens situation eller risk. Loudspring förlitar sig på ledningens rapporter vid beskrivandet av portföljbolagens utveckling. Loudspring publicerar generellt nyheter gällande portföljbolag endast efter att portföljbolagen själv har publicerat nyheten eller då portföljbolaget givit tillstånd till publicerandet av nyheten. I minoritetsägda bolag är Loudspring inte i en kontrollerande position och informationen som Loudspring får från minoritetsinnehav är således begränsad till portföljbolagens rapportering till aktieägare, vilket kan påverkas av sekretess- eller konkurrensfaktorer.

Allmän utveckling

De flesta av Loudsprings innehav visade en positiv utveckling under redovisningsperioden. Speciellt Eagle Filters, Nuuka Solutions och ResQ Club gjorde stora framsteg: Eagle Filters fortsätter att attrahera nya kunder globalt; Nuuka Solutions vann stora avtal med väl profilerade kunder; och ResQ Club fortsatte sin kraftiga tillväxt. Nocart har upplevt fördröjningar i sina projekt i Afrika och har haft relaterade begränsningar vad gäller kassaflödet. Swap.com har signifikant sänkt kostnaderna och effektiviserat sin affärsverksamhet under redovisningsperioden, vilket förväntas leda till en mer återhållsam tillväxt men samtidigt minska tiden till lönsamhet.

Loudspring har undertecknat avtal med Nordea om förhöjd gräns på skuldinstrument upp till 2,5 miljoner euro. Skuldinstrumenten består av en kreditlimit och ett långfristigt lån.

Dotterbolagens omsättningsutveckling viktat med ägarandel

Omsättningen för Loudsprings dotterbolag Eagle Filters och Nuuka Solutions har vuxit stadigt. Grafen illustrerar Loudsprings andel av den estimerade, oreviderade omsättningen med den aktuella effektiva ägarandelen på 67,6% i Eagle Filters och 47,9% i Nuuka Solutions. Den estimerade (oreviderade) sammanlagda omsättningen för Loudsprings dotterbolag, viktat med Loudsprings ägarandel uppgick till 1,0 MEUR under 1.1.2018 - 30.6.2018.

Dotterbolagens och kärninnehavens omsättningsutveckling viktat med ägarandel

Den reviderade sammanlagda omsättningen för dotterbolag och kärninnehav, viktat med Loudsprings effektiva ägarandel 30.6.2018 uppgick till 8,2 MEUR under 2017 (80% tillväxt från 2016). Omsättningen är till stor del beroende på Nocart, vars omsättning för 2017 i huvudsak består av kundfordringar.

Nuuka Solutions

Nuuka Solutions erbjuder cloud-baserad mjukvara för professionell fastighetesanalys. Nuuka kopplar fastigheters smartsystem till en gemensam platform, vilket möjliggör effektivare energiförbrukning, renare inneluft samt smidigare administration och rapportering. Nuukas platform är inte beroende av hårdvara, vilket gör plattformen ytterst flexibel och framtidssäker. Nuuka har över 1000 byggnader kopplade till sitt moln. Kunder inkluderar stora fastighetsförvaltare, multinationella företag och städer. Nuuka har nyligen vunnit flera väl profilerade projekt i Europa och USA och är i en fas av snabb tillväxt. Loudspring har optionen att öka sitt ägande till över 50% i Nuuka genom en tilläggsinvestering.

Bolagsuppdatering:

Nuuka har fortsatt sin tillväxt under redovisningsperioden. Nuukas order för månatlig, återkommande omsättning (MRR) har över tredubblats under redovisningsperioden. Nuukas mest signifikanta avtal inkluderar: Unilevers huvudkvarter i USA; OVG i Nederländerna; ett avtal med ICA Real Estate i Sverige; och ett avtal med Helsingfors Stad för installeringen av Nuuka i ca. 1000 av stadens byggnader.

Nuuka utvecklar sin mjukvara regelbundet för att introducera nya integrationsmöjligheter och egenskaper.

Marknaden för smarta byggnader är i ett signifikant tillväxtstadie. Nuuka stärker sin position inom Benelux-länderna, som Nuuka ser som en av de världsledande marknaderna för smarta byggnader. Norden och delar av USA har även setts som nyckelområden för Nuukas tillväxt. Konkurrensen ökar och flera stora som små spelare har gjort entré på marknaden. Vi välkomnar detta som ett positivt tecken på en växande marknad. Att operera som en del av Loudspring kommer även att vara en fördel för Nuuka inom fastighetsmarknaden i framtiden.

Nuuka är Loudsprings dotterbolag. Loudspring har rätten att öka sin ägarandel i Nuuka till över 50%.

Oreviderade nyckeltal H1 2018 (estimat) / H1 2017

OmsättningH1/2018 OmsättningH1/2017 EBITDA H1/2018 EBITDA H1/2017
413 000 198 875 -180 645 -390 574

Målsättningar för 2020

Loudspring har satt följande finansiella målsättning för Nuuka 2020

 • Omsättning 2020: Över 4 MEUR

Dessa målsättningar är Loudsprings målsättningar på koncernnivå och är konservativare än dotterbolagets egna interna målsättningar. Målsättningarna är inte finansiell rådgivning och kommer i allmänhet endast att uppdateras på halvårs- och årsbasis. Avvikandet från dessa målsättningar utlöser inte en positiv eller negativ resultatvarning.

Eagle Filters

Eagle Filters har utvecklat och patenterat en högt presterande luftfiltreringslösning för gasturbiner som signifikant förbättrar på effektiviteten av gasturbiner. Eagles lösning ökar den årliga prestationen upp till 6% och effektiviserar allmän bränsleförbrukning upp till 3%. Den potentiella påverkan för den globala energi-industrin är signifikant, då över 20% av världens elektricitet produceras med naturgas. Eagles teknologi har testats och validerats av några av världens största energiproducenter och takten på den globala försäljningen ökar. Eagles affärsmodell bygger på återkommande omsättning med hög marginal vilket möjliggör potential för väldigt lönsam affärsverksamhet. Loudspring har rätten att öka sitt innehav i Eagle till 80%.

Bolagsuppdatering

Eagles omsättning för redovisningsperioden var 1,14 MEUR (oreviderat estimat). Under redovisningsperioden fick Eagle nya order från såväl nya som gamla kunder. Försäljningen började väldigt bra under första kvartalet medan försäljningen avtog något för andra kvartalet. Vissa förväntade leveranser blev uppskjutna och ökade insatser för förvärvandet av nya kunder gjordes nyligen. Dessa insatser syns inte än i försäljningen då den typiska tiden för nya kundförvärv är flera månader. Det finns ett gott antal med öppna erbjudanden och flera anbudsbegäran medan marknadens framtidsutsikter fortsättningsvis är lovande.

Eagle Filters har uppdaterat sin försäljningsstrategi för Europa och börjar göra direktförsäljning till detta område, där det finns mycket outnyttjad potential.

Under redovisningsperioden valde Astoria, ett kraftverk som producerar 15-20% av New York City:s energi Eagle att förse sina fyra turbiner med filtreringssystem. Valet gjordes efter rigoröst testande av Eagle:s och konkurrerande bolags lösningar. Eagle anställde en ny försäljningschef i Juni och ökar på sina försäljningsinsatser speciellt inom Europa och USA.

Eagle estimerar att potentialen för högpresterande filtreringsprodukter är 1,65 miljarder USD årligen. Det finns över 10 000 gasturbiner i världen som kan utnyttja Eagles teknologi. De potentiella besparingarna för kunder är 7,5 miljarder USD årligen. För tillfället använder sig ca. 95% av nya kraftverk fortfarande av F-nivåns filtrering men energibolag blir allt mer medvetna om fördelarna av högpresterande filter.

Oreviderade nyckeltal H1 2018 (estimat) / H1 2017

OmsättningH1/2018 OmsättningH1/2017 EBITDA H1/2018 EBITDA H1/2017
1 142 000 1 100 000 -240 000 -216 240

Målsättningar för 2020

Loudspring har ställt följande finansiella målsättningar för Eagle Filters 2020:

 • Omsättning 2020: över 10 MEUR

 • EBITDA 2020: över 2 MEUR

Dessa målsättningar är Loudsprings målsättningar på koncernnivå och är konservativare än dotterbolagets egna interna målsättningar. Målsättningarna är inte finansiell rådgivning och kommer i allmänhet endast att uppdateras på halvårs- och årsbasis. Avvikandet från dessa målsättningar utlöser inte en positiv eller negativ resultatvarning.

ResQ Club

ResQ:s mål är att utveckla samhällen utan matsvinn. ResQ är en online marknadsplats som möjliggör för restauranger, caféer och matbutiker att sälja sin överskottsmat till konsumenter i närheten som vill spara tid, pengar och planet men samtidigt njuta av kvalitetsmat.

Bolagsuppdatering

Månatliga GMV (försäljning över platform) uppgick till över 200 000 euro i slutet av redovisningsperioden. Mängden konsumenter som gör inköp veckovis fördubblades under redovisningsperioden, vilket tyder på servicens attraktivitet och god kundretention. Under redovisningsperioden lyckades bolaget även skära på sina operativa kostnader signifikant. Marknadsföringskostnaderna per ny kund sjönk också signifikant under redovisningsperioden. För tillfället koncentrerar sig ResQ på insatser för att expandera inom Norden.

Företaget introducerade framgångsrikt matbutiker till sin service i April 2018 som fick ett positivt bemötande från kunder och samarbetspartner. I slutet av redovisningsperioden var över 20 matbutiker listade genom ResQ. Till matbutikernas sortiment på ResQ hör färdigt gjorda matkassar och individuella produkter.

Enersize

Enersize erbjuder analytik för tung industri för effektiviseringen av energiförbrukning. Företaget är listat på Nasdaq First North Stockholm. Med Enersize teknologi kan stora, industriella fabriker spara upp till flera miljoner euro årligen genom sparade elektricitetkostnader för tryckluft.

Bolagsuppdatering

Som ett Nasdaq First North listat bolag rapporterar Enersize individuellt för dess utveckling. Enersize rapporterade en estimerad, oreviderad omsättning på 183 932€ för redovisningsperioden.

Enersize rapporterar följande i sin halvårsrapport 2018:

Enersize har ingått avtal i Februari med Dürr Systems AG, en del av Dürr Group, för mätning, analysering och effektivisering av trycklufts effektivitet vid Dürr:s fabriks campus i Tyskland. Enersize har anställt två nya nyckelpersoner för Enersize affärsverksamhet i Kina, som kommer att vara stationerade i Shanghai. Enersize har presenterat en uppdaterad översikt för försäljnings pipeline.

I slutet på Mars publicerades nyheter på att Enersize haft ett teknologiskt genombrott. Det teknologiska avancemanget har lett till två nya patentansökningar och har haft en betydande inverkan på Enersize strategiska position. Båda patent ansökningarna har gjorts i Kina och Sverige. Enersize annonserade i Mars att det nya teknologiska genombrottet och patentansökningarna leder till uppdateringar i bolagets strategi, tillväxtstrategi och affärsmodell mot tillväxt genom licensiering. Enersize kommer att kunna erbjuda den nya teknologin på licensbasis till nya och befintliga kunder.

Enersize undertecknade ett 4-års vinstdelnings kontrakt med Foton & Cummins i April. Vinstdelnings kontraktet har gjorts som en uppföljning till ett befintligt installations kontrakt med Beijing Foton Cummins.

För fullständig information om Enersize utveckling, se Eneresize egna halvårsrapport 2018 som finns tillgänglig på Enersize webbsida.  

Sofi Filtration

Sofi filtration erbjuder effektiv vattenfilter-teknologi. Deras självrengörande filter möjliggör kostnadseffektiv mikrofiltrering av stora mängder vatten.

Bolagsuppdatering

Ett nytt projektavtal undertecknades under redovisningsperioden för återanvändningen av vatten i ett Finländskt kraftverk. Sofi Filtration har även framgångsrikt testat vattenfiltrering i SOx rökgaskondensat på fartyg, demonstrerat Sofi:s användbarhet inom olje- och gasindustrin i USA samt piloterat sina lösningar framgångsrikt i en plastfabrik. Användningen av Sofi:s teknologi i rökgaskondensat är ett lovande affärsområde i och med regleringar som IMO 2020 för minskandet av fartygs SOx-utsläpp, vilket ökar sjöfartsindustrins intresse för rengöring av rökgaskondensat.

Nocart

Nocart erbjuder kraftverk som använder sig av förnybar energi i utvecklingsländer. Nocarts teknologi producerar högklassig elektricitet från olika förnybara energikällor.

Bolagsuppdatering

Nocart har upplevt fördröjningar i stora projekt som involverar signifikanta risker. Den långsamma realiseringen av kundfordringar har haft en direkt inverkan på företagets kassaflöde. Den största delen av Nocarts omsättning 2017 är i kundfordringar. Nocart har fått tilläggsfinansiering under det första halvåret men behöver och förhandlar om ytterligare bryggfinansiering för befintliga projekt.

Nocart meddelar följande i sin årsrapport:

För tillfället består den största delen av företagets affärsverksamhet av stora projekt i Afrika och Asien. Nocart har också flera mindre leveranser och projekt i slutskedet av förhandlingarna. Med de mindre projekten strävar Nocart efter att minska sitt beroende till enbart stora, enstaka projekt.

Swap.com (Swap.com Services Oy)

Swap.com är en second-hand nätbutik för kläder. Swap.com:s sortiment är omfattande och servicen har en bred kundbas. Tack vare sin full service consignment -affärsmodell kan Swap.com hålla sina leveranskostnader lägre än motsvarande peer-to-peer nätbutiker som eBay.

Bolagsuppdatering

Under det första halvåret har Swap.com gjort uppdateringar i sin affärsmodell. Efter kraftig tillväxt under de tre senaste åren valde företaget att lägga fokus på vinstmarginaler och lönsamhet. Följaktligen har behövliga uppsägningar gjorts och nya produkter tagits in i lägre utsträckning till sortimentet som nått en milstolpe på 2,3 miljoner unika produkter. Bolaget har ökat på varulagrets omsättningshastighet, dels genom förbättra på varukvaliteten. Operationella kostnader sänktes signifikant och sortimentet har utvecklats mot ett håll där höga marginaler och hög efterfrågan på produkterna ligger i fokus, vilket leder till en snabbare omsättningshastighet för varulagret.

Incubation Holdings

Incubation holdings -innehav (venture-innehav som Loudspring inte räknar till kärninnehav) kommenteras endast ifall av signifikant utveckling i bolagen.

Anmärkningsvärda händelser under redovisningsperioden:

Plugsurfing GmbH såldes till Fortum. Försäljningspriset publicerades inte. Loudspring ägde 3,3% av Plugsurfing före transaktionen. Försäljning avkastade utöver investeringen i företaget ca. 18% årligen, under tiden som PlugSurfing var i Loudspring:s innehav.

En nedskrivning i Oricane Ab gjordes och Loudspring har inte längre finansiella förväntningar av bolaget.

RESULTATRÄKNING: OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättning

Omsättningen för redovisningsperioden 1.1. - 30.6.2018 var 22 kEUR (1-6/2017: 18 kEUR).

Kostnader

Personalkostnaderna för redovisningsperioden 1.1. - 30.6.2018 var 335 (208) kEUR.

Övriga driftskostnader för redovisningsperioden 1.1. - 30.6.2018 var 352 (296) kEUR. Korkeammat kulut liittyvät pitkälti lisääntyneisiin henkilöstö- ja matkakulut.

Av- och Nedskrivningar

Av- och nedskrivningarna för redovisningsperioden 1.1. - 30.6.2018 var 89 (89) kEUR.

Rörelseresultat

Rörelseresultat för redovisningsperioden 1.1. - 30.6.2018 var 825 (617) kEUR. Den ökade rörelseförlusten berodde i stor utsträckning på högre operativa kostnader.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter för redovisningsperioden 1.1. - 30.6.2018 var 56 (147) kEUR, finansiella kostnader 259 (182) kEUR. Finansiella kostnaderna beror främst på nedskrivningen i Oricane, banklånets avtalsavgift och fluktuationer i valutakurser. Finansiella intäkterna berör främst intäkter relaterade till företagsförsäljning.

Periodens Resultat

Resultatet för redovisningsperioden 1.1. - 30.6.2018 var 1 029 (653) kEUR. Den ökade förlusten beror främst på högre kostnader, finansieringskostnader och nedskrivningen i Oricane.

BALANSRÄKNING: FINANSIERING OCH INVESTERINGAR

Balansomslutningen uppgick i slutet av redovisningsperioden till totalt 23,698 (23,894) kEUR. Värdeminskningen beror främst på nedskrivningen i Oricane och en sänkning i uppskrivningsfonden relaterad till omvärderingen av Enersize.  Eget kapital uppgick till 21,103 (21,704) kEUR och soliditeten till 88,7% (90,8%).

Kortfristiga skulder uppgick i början av redovisningsperioden till 623 kEUR och i slutet av redovisningsperioden till 1 152 kEUR. Ändringen i kortfristiga skulder beror huvudsakligen på ett banklån lyft från Nordea och en ökning i övriga kortfristiga skulder.

INVVESTERINGAR UNDER REDOVISNINGSPERIODEN

ResQ Club Oy: Loudspring ledde en finansieringsomgång i ResQ Club och ökade sin ägarandel från 15,6 % till 19,4 %.

Eagle Filters Oy: Loudspring gjorde två tilläggsinvesteringar i Eagle Filters och ökade på sin ägarandel först från 34 % till 63,4 % och ytterligare till 67,6%. Loudspring har fortfarande möjligheten att öka sitt innehav i Eagle Filters upp till 80%.

Loudspring har även deltagit i finansieringen av Swap och Nocart i form av lån, och har möjligheten att senare konvertera lånen till kapital för ökandet av Loudsprings innehav i bolagen.

PERSONAL, LEDNING OCH ADMINISTRATION

Följande personaländringar gjordes i maj:

Lassi Noponen, företagets tidigare styrelseordförande utnämndes till företagets VD och fortsätter som styrelsemedlem. Alexander Lidgren, som fungerade som bolagets VD till maj lämnade bolaget. Tarja Teppo som fungerade som ekonomichef till maj lämnade bolaget. Timo Linnainmaa utnämndes som ny ekonomichef. Thomas Bengtsson, före detta styrelsemedlem blev vald till styrelseordförande. Antonio Gallizio utnämndes till investeringschef. Alf-Oskar Witting utnämndes som Junior Controller för att hjälpa med finansiell administration och investerarrelationer. Joshua Burguete-Kirkman fortsatte som kommunikationschef.

I slutet av redovisningsperioden hade bolaget 6 anställda, inklusive styrelseordförande Thomas Bengtsson som även deltar i bolagets operativa administration.

Tidigare styrelsemedlemmar Gudrun Giddings och Peter Carlsson lämnade sin uppgifter som styrelsemedlemmar i samband med bolagsstämman 20nde April. I slutet av redovisningsperioden bestod styrelsen av följande medlemmar: Thomas Bengtsson (styrelseordförande), Lassi Noponen, James Penney och Matti Vuoria.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman hölls 20 April 2018 i Helsingfors. Bolagsstämman beslutade att fyra personer skulle väljas till styrelsen och valde följande ledamöter: Lassi Noponen, Thomas Bengtsson, Matti Vuoria och James Penney.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av upp till 5 000 000 A-aktier. Detta beslut upphävde därmed det tidigare emissionsbeslutet från 21.4.2017. Bolagsstämman bemyndigade också styrelsen att besluta, i en eller flera transaktioner, om utfärdande av optioner. Antalet nya A-aktier som kan tecknas utifrån dessa optioner får totalt inte överskrida 1 200 000 och kan ges ut till ledande personal, inklusive styrelsemedlemmar, samarbetspartners och företagsrådgivare som en del av företagets ersättningssystem.  Detta beslut upphävde därmed det tidigare beslutet gällande optioner från 20.4.2017. Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp av upp till 1 204 000 av företagets egna A-aktier.

UTSIKTER FÖR 2018

Loudspring fortsätter att fokusera på portföljbolagens internationella tillväxt. Samtidigt kommer säkrandet av behövlig finansiering och uppnående av lönsamhet att ta en större roll i vår målsättning. Vi har ändrat fokus till att utveckla Loudspring som en industriell koncern och tidigare kommunicerade målsättningar gällande framtida försäljning av bolag, börsnoteringar m.m. gäller inte längre. Vi överväger möjliga exit-strategier för våra bolag vid rätt tid och möjlighet men vårt mål kommer att vara uppnående av lönsam tillväxt.

Loudspring strävar efter att fortsätta erhålla ett större ägande i valda företag, konsolidera Loudspring Industry och bygga på några av de befintliga innehaven till större industriella företag. Vi kommer att fokusera våra egna insatser på företag där vi har möjlighet till kontroll och där vi ser mest värde. Vi kommer också att fokusera på att hitta den rätta talangen för att stötta tillväxten av våra företag. Loudspring har flera bolag med stort potential i sin portfölj. För de flesta företagen har framtidsutsikterna fortsatt som goda och flera av våra företag har ökat på sina ambitioner. Den växande globala efterfråga för flera av Loudsprings lösningar utgör en bas för fortsatt tillväxt i den förutsägbara framtiden och vi förväntar oss att flera av företagen fortsätter att uppnå goda resultat.

Vi strävar efter stadiga framsteg genom fortsatt tillväxt, förstärkande av organisationer, allmän professionalism och fastställande och uppnående av tydliga målsättningar. Loudspring utvecklas med snabb fart men en sak förblir som förr: vårt mål att spara på jordens naturresurser genom att hjälpa våra bolag växa.

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODEN

Efter redovisningsperioden har Nuuka undertecknat avtal med ICA Real Estate för installeringen av Nuukas teknologi i ytterligare 50+ fastigheter. I Januari publicerades att ICA Real Estate kommer att använda Nuukas mjukvara i pilot-projekt för att övervaka, analysera och förbättra effektiviteten i sina fastigheter (https://www.icafastigheter.se/nyheter/digital-innovation/). Samarbetets slutliga mål är att evaluera hur ICA Real Estate kan förvalta sina fastigheter effektivare och hållbarare. ICA Real Estate vill utveckla den bästa möjliga upplevelsen för sina kunder och samtidigt erbjuda en behaglig arbetsplats för sina anställda genom digitalisering. Prövotiden för Nuuka:s Connect and Create mjukvara var en framgång och nu har ICA Real Estate beslutit att implementera lösningen i 54 ytterligare fastigheter i Sverige. Dessa nyheter följer kort efter att ett färskt avtal gjordes med Helsingfors Stad för implementeringen av Nuuka i 1000 av stadens fastigheter.

Nocart fick efter redovisningsperioden bekräftelse på ett avtal för ett 35 MW avfall-till-energi -kraftverk i Kenya. Nocart har redan tidigare ingått kontrakt för produktionen av en avfall-till-energi anläggning men projektet har väntat på slutförandet av köparens licensprocesser och PPA (Power Purchase Agreement) - avtalsprocess.

Anläggningens försäljningspris är 62 MEUR. Nocart kommer även att vara involverad i projektet som en delägare (35%) av det grundade IPP (Independent Power Producer) kraftverks-företaget. IPP-företaget har ett 20-årigt kontrakt för försäljningen av elektricitet till Kenyas statliga elnät.

Licensprocesserna och PPA (Power Purchase Agreement) - avtalsprocessen för anläggningen har blivit färdigställda och anläggningens finansieringsarrangemang håller på att slutföras. Anläggningen kommer att byggas i flera steg, var av första 10 MW av projektet skall bli färdigt till slutet av 2020 och resterande 25 MW i början av 2023. Projektet är en startpunkt för användningen av Nocarts förgasningsteknologi och denna avfall-till-energi anläggning är den första av sitt slag i Afrika i form av dess typ och storlek. Mark för anläggningen har införskaffats och byggarbete på marken har påbörjats. Ytterligare preliminära byggarbeten har också utförts. Själva förberedandet av teknologin för anläggningen beräknas att påbörjas under hösten 2018.

RISKER OCH OSÄKERHETER

Generella risker och osäkerheter som påverkar Loudspring:s affärsområde är relaterade till osäkerheter i den senaste utvecklingen av makroekonomiska faktorer samt på kapitalmarknaden. Loudspring:s portföljbolag är start-up- och tillväxtbolag och det finns avsevärda risker både i deras affärsverksamhet och investeringarna i dessa bolag. Det finns osäkerhet i huruvida Loudspring kommer kunna sälja sina innehav i portföljbolagen med lönsamhet eller att en avyttring är möjlig att genomföra i enlighet med bolagets strategi. Med hänseende på Loudspring:s affärsområde är det av yttersta vikt att bolaget lyckas anskaffa finansiering för sina portföljbolag.

Verksamhetens risker finns beskrivna i detalj i listningen daterad 2 maj 2014, som återfinns (endast på finska) på företagets hemsida (http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf). Investor memorandumet för parallellnoteringen i Stockholm daterat februari 2016 innehåller en översikt om de huvudsakliga riskerna avseende bolagets affärsverksamhet (endast på svenska). Investor memorandumet återfinns på företagets hemsida (http://www.loudspring.earth/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf). An update to the memorandum was made in September 2016 which can be found here (http://www.loudspring.earth/files/Supplement_to_the_company_description_of_April_2016_released_9.9.2016.pdf). Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende risker eller osäkerheter sedan tidpunkten för publiceringarna av noteringsmemorandumet avseende listningen i Stockholm.  Vissa portföljbolag har å andra sidan inte nått sina utsatta mål avseende finansiering, verksamhet och kunder och det bör noteras att vissa bolag är beroende av framgångsrika kapitalanskaffningar under snar framtid för att fortsätta sin affärsverksamhet.

FINANSIELL KOMMUNIKATION

Loudspring Abp:s Q3 kvartalssammanfattning, som inte utgör en finansiell redovisning eller heltäckande beskrivning av alla händelser kommer publiceras 31.10.2018. Schemat för finansiell kommunikation 2019 kommer att meddelas innan 2018 års slut.

FINANSIELL INFORMATION

Loudspring strävar huvudsakligen till att öka på omsättningen i sina dotterbolag och portföljbolag. Loudspring:s egna omsättning är liten och utgörs främst av tjänster till portföljbolagen. Majoriteten av Loudspring’s kostnader är operativa kostnader för att öka värdet av dotterbolag och portföljbolag.

AKTIEN

Vid redovisningsperiodens början fanns det totalt 23,945,317 aktier, uppdelade i 4 659 031 K-aktier samt 19,376,286 A-aktier. A-aktier har en röst och K-aktier har 20 röster vid bolagsstämmor.

Loudspring:s styrelseledamöter och ledning ägde i 30 Juni 2018 totalt 2,252,138 K-aktier, 805,402 A-aktier samt optioner som ger rätt att teckna 1,209,749 K-aktier, och optioner som ger rätt att teckna 336,000 A-aktier om man inkluderar samtliga aktier och optioner som ägs direkt eller indirekt genom företag som kontrolleras av dem eller genom deras familjemedlemmar.

Aktierna representerar ca 12,7 % av företagets totala antal aktier registrerade den 2018-06-30 och 41,3 % procent av rösträtterna.

Loudspring hade 5612 registrerade aktieägare enligt aktieägarregistret 30 juni 2018. Euroclear Finland hade 3934 aktieägare och Euroclear Sweden 1678 aktieägare.

Den 18e Januari gjordes ett aktiebyte med Eagle Filters som ökade på Loudspring:s A-aktier med 128,788. I slutet av redovisningsperioden var den totala mängden Loudspring aktier 24,074,105 fördelat i 4,569,031 K-aktier och 19,505,074 A-aktier.

I slutet av perioden var Loudspring A-aktier listade både på First North Helsinki och Stockholm. Loudspring:s marknadsvärde var 28,477,408 EUR. Inkluderat även icke listade K-aktier till  A-aktiepriset på Helsinki First North i slutet av perioden blir marknadsvärdet 35,148,193EUR. Stängningspriset på First North Helsinki 30 juni 2018 var 1,46 euro per aktie. Under perioden var högsta pris på FN Helsinki 2,65 euro, lägsta 1,20 euro, och genomsnittet 1,80 euro per aktie. A-aktierna har ett avtal med Pareto Securities om att förse aktiehandeln med likviditet som uppfyller NASDAQ OMX Stockholm Oy likviditetsleverantörskraven. Loudspring:s A-akties handel på First North Helsinki täcks inte av likviditetsavtalet.

BERÄKNING AV NYCKELTAL OCH FORMLER

Soliditet (%) Eget kapital x 100/ Totala tillgångar
Antal Aktier Totalt antal aktier vid periodens slut
Viktat medelantal av aktier Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Utspätt antal aktier Totala antalet aktier vid periodens slut inklusive utestående warranter eller optioner
Viktat medelantal av aktier, utspätt Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner
Vinst per aktie (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Vinst per Aktie, utspätt (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR HALVÅRSRAPPORTEN

Halvårsrapporten har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lag och förordningar. Siffrorna har ej reviderats. Presenterade siffror har avrundats.

Resultaträkning

EUR '000 1 - 6 / 2018 1 - 6 / 2017 1 - 12 / 2017
Omsättning 22 18 29
Material och tjänster -71 -42 -79
Personalkostnader -335 -208 -453
Värdeminskningar och nedskrivningar -89 -89 -179
Övriga driftskostnader -352 -296 -622
Rörelseförlust -825 -617 -1 305
Finansiella intäkter 56 147 314
Finansiella kostnader -259 -182 -571
Resultat före skatt -1 029 -652 -1 561
Skatt 0 -1 -1
Periodens resultat -1 029 -653 -1 562
Vinst per aktie -0,04 -0,03 -0,07
Vinst per aktie, utspätt -0,04 -0,03 -0,06


Balansräkning

EUR '000 30/06/18 30/06/17 31/12/17
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 177 351 264
 Materiella tillgångar 20 13 22
 Andelar i samma koncernens bolag 2 722
 Andelar i ägarintressen 16 888 20 049 19 990
Totalt, anläggningstillgångar 19 807 20 413 20 276
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 85 244 110
Lånefordringar från ägarintressen 2 333 478 776
Lånefordringar från samma   koncernens bolag 200 0 0
 Lånefordringar 0 24 11
 Övriga fordringar 77 89 80
 Resultatregleringar 46 120 46
 Kassa och bank 1 151 2 527 3 562
Totalt, omsättningstillgångar 3 892 3 481 4 585
Totala tillgångar 23 698 23 894 24 862
Eget och främmande kapital
Eget kapital
 Aktiekapital 80 80 80
 Fritt eget kapital 16 675 13 859 16 675
 Uppskrivningsfond 11 134 12 703 11 798
 Balanserade vinstmedel -5 848 -4 286 -4 286
 Periodens resultat -1 029 -653 -1 562
Totalt, eget kapital 21 013 21 704 22 705
Främmande kapital
Långfristiga skulder
 Latenta skatteskulder 1 534 2 104 1 534
Kortfristiga skulder
 Lån från finansinstitut 500 0 269
 Leverantörsskulder 51 24 294
 Övriga kortfristiga skulder 556 16 9
 Resultatregleringar 46 48 51
Totalt, främmande kapital 1 152 87 623
Eget och främmande kapital 23 698 23 894 24 862

Kassaflödesanalys

EUR '000
1 - 6 / 2018 1 - 6 / 2017 1 - 12 / 2017

Kassaflöde från löpande verksamhet

Resultat före skatt -1 029 -652 -1 561
Skatt 0 -1 -1
Justeringar 164 206 207
Avskrivningar 89 89 179
Förändring av fordringar, ökning (-), minskning(+) 39 -143 145
Förändring av kortsiktiga skulder, ökning (+), minskning (-) -251 -167 0
Kassaflöde från löpande verksamhet -988 -667 -1031Kassaflöde från investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 0 0 -12
Investeringar i samma koncernens bolag -297 0 0
Investeringar i ägarintressen -457 -569 -2 181
Kapitalintäkter från ägarintressen 147 0 0
Försäljningsintäkter för aktier 188 0 646
Lån till ägarintressen -1 975 0 -426
Återbetalning av lånefordringar 208 0 100
Lånefordringar från övriga 0 0 11
Kassaflöde från investeringar -2 185 -569 -1 862

Kassaflöde från finansiering

Nyemission mot betalning 0 2 556 4 981
Ökning i kortfristiga skulder 1 032 0 269
Återbetalning av kortfristiga skulder -269 0 0
Dividender och annan vinstutdelning 0 0 0
Kassaflöde från finansiering 762 2 556 5 250

Förändring i kassaflöden

-2 411 1 320 2 356
Kassaflöden i början av perioden 3 562 1 206 1 206
Kassaflöden i slutet av perioden 1 151 2 527 3 562


Redovisning av förändringar i eget kapital

EUR '000 Aktiekapital Uppskrivningsfond Fond för fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital Januari 1, 2018 80 11 798 16 675 -5 848 0 22 705
Aktiekapital 0 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 -664 0 0 0 -664
Periodens resultat 0 0 0 0 -1 029 -1 029
Eget kapital Juni 30, 2018 80 11 134 16 675 -5 848 -1 029 21 013

Eget kapital Januari 1, 2017
80 12 703 11 303 -4 286 0 19 800
Aktiekapital 0 0 2 556 0 0 2 556
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0 0
Periodens resultat 0 0 0 0 -653 -653
Eget kapital Juni 30, 2017 80 12 703 13 859 -4 286 -653 21 704
Eget kapital Januari 1, 2017 80 12 703 11 303 -4 286 0 19 800
Aktiekapital 0 0 5 373 0 0 5 373
Uppskrivningsfond 0 -905 0 0 0 -905
Periodens resultat 0 0 0 0 -1 562 -1 562
Eget kapital December 31, 2017 80 11 798 16 675 -4 286 -1 562 22 705

För mer information, kontakta:

Lassi Noponen, VD Loudspring Plc. Tel. +358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Styrelseordförande Loudspring Plc. Tel. +46 70 515 40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. +358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 17:40 CET.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Dokument & länkar