Bra förslag om nyckelbiotoper från Skogsstyrelsen

Report this content

Skogsstyrelsen föreslår idag att myndigheten ska sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Detta är ett mycket positivt besked för Sveriges skogsägare och en fråga som LRF Skogsägarna och skogsägarrörelsen jobbat för länge.

Registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan är särskilt problematiskt för skogsägaren. Man har då planerat för avverkningen och den inkomst en avverkning skulle ge. Både skogsägarens planering och ekonomi riskerar att skadas påtagligt.

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att komma ifrån den rättsosäkerhet som enskilda utsatts för. Dock kvarstår ett antal frågor kring hanteringen av nyckelbiotoper att lösa, vilket också adresseras i den skogliga äganderättsutredningen som tillsattes i somras.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert LRF Skogsägarna, 010-184 42 81

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar: