Greppa Näringen hjälper Sverige klara internationellt åtagande

Report this content

Att utfodra mjölkkor miljövänligt är avgörande både för att klara mål för miljön och för klimatet. Med nya pengar från regeringen utökas satsningen på rådgivning så att foderrådgivare nu kan göra fler gårdsbesök för att optimera kornas foder. Miljörådgivningsprogrammet Greppa Näringen har sedan 2001 gjort över 60 000 gårdsbesök hos lantbrukare och nu förstärks rådgivningen med ytterligare
17,6 miljoner.

En källa till att kväveföreningen ammoniak bildas och tillförs luften är då djur får för mycket protein i sitt foder. När kvävet sedan faller ned kan det orsaka både övergödning och försurning av mark och vattenmiljöer. Sveriges utsläpp av ammoniak tros överstiga landets maximala utsläpp enligt det så kallade takdirektivet inom EU. Regeringen har därför pekat ut åtgärder som bör prioriteras inom EU:s Landsbygdsprogram där en av åtgärderna är ökad satsning på rådgivning till lantbrukare.

-Det är mycket värdefullt att vi får ökat anslag då flera län behöver mer medel för att kunna möta efterfrågan av miljörådgivning. Vi har också nyligen förstärkt vår kompetens med ytterligare en person som ska ta fram underlag för en rådgivning om foderstater anpassade till djurens behov, säger Stina Olofsson projektledare för Greppa Näringen.

Greppa Näringen bedriver sedan tidigare kostnadsfri rådgivning till lantbrukarna om till exempel effektiv utfodring samt hur man bättre utnyttjar växtnäringen i stallgödsel vid lagring och spridning för att minska ammoniakförlusterna. Om råproteinhalten sänks, framförallt i foderstater till mjölkkor, kan kostnader sparas och kvävemängden i gödsel minska. För att ställa in proteingivan och optimera foderstaten behöver lantbrukaren ofta ta hjälp av utfodringskonsulter.

Utöver satsning på rådgivning kommer länsstyrelserna i sitt arbete med investeringsstöd, prioritera teknik för att:

  • Sprida gödsel med bandspridning eller myllningsaggregat
  • Snabb nedmyllning av stallgödsel efter spridning
  • Tak på gödselbehållare

Kontakt Greppa Näringen:
Stina Olofsson, Projektledare Jordbruksverket  036-158406
Markus Hoffman, Expert vatten och växtnäring LRF 070-5275444

   Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och finansieringen sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet.

Taggar: