Mer pengar behövs för att förbättra våra vatten

Report this content

Regeringen behöver skjuta till avsevärda medel för att Sverige ska få bukt med övergödningen av våra vatten. Det är Sveriges vattenmyndigheter, Lantbrukarnas Riksförbund och Havs- och Vattenmyndigheten överens om.

Samtidigt som det svenska jordbruket ska vara konkurrenskraftigt krävs också krafttag mot övergödningen av våra sjöar, vattendrag och havsvikar. Genom rätt åtgärder på rätt plats går det att nå både miljömålen och säkra en hållbar jordbruksproduktion.

Övergödningen i Sverige har minskat tack vare åtgärder i reningsverk och i lantbruket, men mer måste göras. Just nu tar EU-länderna fram en ny gemensam jordbrukspolitik som ska gälla efter år 2020 och de svenska förberedelserna pågår för fullt.

Torsdagen den 3 oktober samlades representanter från Regeringskansliet, Lantbrukarnas riksförbund, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, och Sveriges fem regionala vattenmyndigheter för att diskutera behov och önskemål som regeringen bör ta med sig till förhandlingsbordet. Nästa programperiod med EU:s jordbrukspolitik sammanfaller med den tredje och sista cykeln i EU:s vattendirektiv, därför blir det här en viktig fråga.

- Våra lantbrukare vill bidra till en bättre miljö, men det kräver att staten hjälper till. Ökad användbarhet av miljöersättningarna för rent vatten är lika viktigt som pengar. Många lantbrukare avstår idag från att göra åtgärderna eftersom stödvillkor är krångliga och risken för sanktioner för stor, säger Mikaela Johnsson, lantbrukare och ledamot LRF:s Riksförbundsstyrelse.

- Livsmedelsstrategin är viktig för det svenska jordbruket och en hållbar produktion behöver vatten av god kvantitet och kvalitet. Med moderna odlingsmetoder kommer den svenska produktionen öka samtidigt som vi genomför åtgärder för bättre vatten, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör på Södra Östersjöns vattenmyndighet.
 
- Nuvarande miljöstöd till våtmarker, tvåstegsdiken, skyddszoner, strukturkalkning med flera har inte varit tillräckliga för att minska övergödningen till våra sjöar, vattendrag och kustvatten. Om vi ska klara både de svenska miljömålen och nå en bättre miljö i Östersjön behövs det ytterligare resurser. Det är en utmaning att få rätt åtgärd på rätt plats och vi ska samtidigt inte utveckla ett komplicerat regelsystem, säger Mats Svensson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

För mer information, kontakta:

Mikaela Johansson, Lantbrukarnas riksförbund, 070-674 39 51

Irene Bohman, Vattenmyndigheten i Södra Östersjön, 070-627 24 19

Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 63 74

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar: