Regeringsförslag om nyckelbiotoper slår mot landsbygden

Regeringens förslag om att satsa 20 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att inventera nyckelbiotoper i landets skogar kan få stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, för klimatarbetet och för landets skogsbönder.

Sveriges fyra skogsägarföreningar Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, reagerar starkt på förslaget.

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Ett stort problem är att nuvarande inventeringsmetodik leder till tveksamma beslut om vilka skogar som ska skyddas.  Skogsmark riskerar att tas ur drift på felaktiga grunder.

Förslaget innebär ett misstroende mot dagens skogspolitik och skogsägarnas frivilliga hänsynsarbete. Det öppnar för godtycklighet och en rättsosäkerhet för skogsägarna som riskerar att få stora konsekvenser för samhällsekonomin, jobben och möjligheterna till ett effektivt klimatarbete.

I stora delar av norra Sveriges inland är redan hälften av skogen skyddad. Samtidigt är skogen ryggraden i landets näringsliv och avgörande för många människor på landsbygden. När ett område registreras som en nyckelbiotop läggs i praktiken en död hand över möjligheten att bruka marken.

- Förslaget innebär ett hårt slag mot skogsägarna i landet, mot dem som sköter sina skogar väl, mot skogsnäringen och därmed mot hela landsbygden. Nu är det dags för politiker att stå upp för skogsägares rätt att bruka sina skogar, säger Torgny Hardselius ordförande för Norra Skogsägarna

- Förutom allvarliga konsekvenser för klimatet och samhället är förslaget inte rättssäkert, förutsägbart och garanterar inte skogsägarna ersättning för den mark som kommer att skyddas, säger Lena Ek ordförande i Södra Skogsägarna

Regeringen föreslår att staten ska ersätta de markägare som inte kan längre kan bruka sin skog.

- Med den lilla summan regeringen avsatt för detta kommer det att ta decennier innan alla skogsägare fått ersättning. Det är stor risk att många företag har fått lägga ner innan dess, det kan vi inte acceptera säger Gunnar Heibring ordförande i Norrskog.

Den svenska skogen är avgörande i omställningen till ett fossilfritt samhälle.  När skogen inte längre brukas så kan den heller inte ersätta klimatfarliga material som olja, plaster, stål och betong.

- De svenska skogarna är välskötta och skogsägarna känner sina skogar mycket väl.  En riksomfattande inventering förbättrar inte miljön, men hotar en viktig näring som är avgörande för att klara klimatutmaningen, enligt Karin Perers ordförande för Mellanskog.

Förutom allvarliga konsekvenser för klimatomställningen och samhället är förslaget också ett politiskt misslyckande. Skogsstyrelsen har bjudit in berörda parter till en samverkansprocess om framtidens nyckelbiotopsinventering. Regeringen kör nu över den processen.

- Min bild av en samverkansprocess är att man gemensamt diskuterar för att finna en lösning. Nu väljer regeringen att helt köra över den processen. Regeringens interna kohandel drabbar istället landsbygden, vi behöver använda mer skog inte mindre, avslutar Sven Erik Hammar ordförande för LRF Skogsägarna.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

LRF är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom det gröna näringslivet. LRF har 140 000 medlemmar, varav en stor andel äger och brukar skog. LRF Skogsägarna arbetar med skoglig näringspolitik samt är branschorganisation för skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna, med tillsammans 110 000 skogsägande medlemmar.LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera