Skogsägare välkomnar dom om lavskrika

Mark- och miljödomstolen meddelade idag dom i det så kallade lavskrikemålet. Domstolen ger skogsägarna rätt och upphäver Skogsstyrelsens förbud. Ett dubbelfel har begåtts av myndigheterna, som varken har följt principerna i bombmurklemålet eller sett till att rätt myndighet har gjort prövningen. 

Målet handlar om huruvida det var rätt av Skogsstyrelsen att förbjuda skogsbruk hos några skogsägare i Hälsingland som har fågelarten lavskrika i sin skog. Skogsägarrörelsen anser att målet är principiellt viktigt för skogsnäringen och därför har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och skogsägarföreningen Mellanskog bistått två av skogsägarna i processen.

Domstolen menar nu att frågan måste hänskjutas till Länsstyrelsen och att Länsstyrelsen i sin bedömning ska utgå från det nyligen avgjorda målet i Mark- och miljööverdomstolen, kallat bombmurklemålet. Det innebär att en proportionalitetsbedömning ska göras och att dispens ska ges när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Skogsägarrörelsen välkomnar dagens dom och menar att den är ett stort steg i rätt riktning för alla skogsägares möjlighet att bruka sin skog. Domen är en tydlig markering för äganderätten. Staten får inte göra så långtgående inskränkningar att skogsbruk blir omöjligt, om inte ersättning ges.

– Det är mycket glädjande för alla skogsägare att domstolen klargör att Skogsstyrelsen överskridit sina befogenheter när man förbjudit avverkningarna. Domstolen slår nu fast att myndigheterna i sin tillämpning av lagar och förordningar inte längre kan bortse från grundlagens egendomsskydd, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

– Vi välkomnar dagens dom. Det är en stark signal om att skogsbruk är viktigt för liv och företagande på landsbygden och för Sveriges ekonomi. Det är tydligt att markägarnas rättigheter ska väga tungt, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Skogsägarrörelsen beklagar att domstolen inte tar ställning till om avverkningen är tillåten enligt artskyddsförordningen eller inte.

Domen illustrerar hur dåligt fungerande nuvarande artskyddsförordning är – och Skogsägarrörelsen kräver nu att artskyddsförordningen omgående görs om.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Frågor besvaras av:
Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna
070-691 14 52

Karin Perers, ordförande för Mellanskog
Kontakt via Marie Wickberg, kommunikationschef på Mellanskog
073-9071772

För mer information och intervjuer går det också bra att kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla, Lantmännen och skogsägarföreningarna. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

Taggar: