Mattias Lundins första intryck som VD för Lumito

Report this content

Mattias Lundin, Lumitos nytillträdde VD, statusuppdaterar kring var bolaget befinner sig i de olika processerna och berättar om sina första intryck av bolaget i bifogat Investerarbrev.  

Du har varit här i tre veckor nu, vilka är dina första intryck?
Väldigt positivt och dynamiskt att börja jobba med teamet. Lumito har mycket engagerade och kunniga medarbetare som jobbar hårt för att bli färdiga med produkten.

Jag känner också att jag vill förtydliga var Lumito befinner sig och vart vi är på väg. Vi befinner oss i verifierings- och förvalideringsprocessen. Den senare innebär att externa patologer analyserar våra bilder för att säkerställa att dessa lever upp till, men gärna överstiger, deras behov och förväntningar. Även vi har blivit drabbade av covid-19 gällande tillgänglighet till laboratorier och möjligheten att fysiskt träffa nya potentiella samarbetspartners. Analysunderlaget, bilder av bröstvävnad inmärkt med Lumitos bröstcancermarkör Her2-UCNP-reagens, har producerats manuellt under Q4 eftersom det råder brist på ledig kapacitet i de laboratorier som var påtänkta att producera större volymer av inmärkning av vävnadsprover åt oss. Laboratoriernas kapacitet går i dagsläget till att möta analysbehovet av covid-tester. Vi har fått indikationer på att den rådande situationen förmodligen fortgår fram till sommaren. Detta innebär att vi kommer att fortsätta att producera bilder av inmärkt bröstvävnad manuellt, vilket resulterar att bolagets förvalideringsprocess kommer pågå in i Q2.

Det som är mycket positivt är de initiala reaktionerna på våra bilder och de fördelar som patologerna kan se jämfört med vad som finns idag. Det är ingen tvekan om att teknologin är unik och att potentialen för digital patologi är både stor och växande.

Förvalideringsprocessen som säkerställer att vår produkt skapar ett mervärde och möter patologernas behov, är en del av kvalitetssäkringen precis som den pågående verifieringen av funktionerna hos scannern såväl som reagenserna. Verifieringen säkerställer att produkten lever upp till ställda krav och standards. Verifiering och validering appliceras fortsatt i varje steg av vår utvecklingsprocess, både vad gäller scannern och reagenserna.

I vårt arbete med att etablera produkten och dess kliniska användning har vi beslutat oss för att skala upp vår regulatoriska strategi och följa IVDR, EU:s nya lagar kring medicinteknik, in vitro diagnostic medical device regulations som börjar gälla den 26 maj 2022. I IVDR har kraven på prestandautvärdering skärpts väsentligt. En större mängd data krävs och oberoende organisationer kommer att bistå oss i vårt arbete genom prövning, kontroll och certifiering.

Vår ambition är att produkten ska CE-märkas under 2021 och en del av detta arbete har redan påbörjats. CE-märkningen kan ses som en milstolpe innan marknadslansering.

Redan din tredje arbetsdag gav du dig iväg över Öresund till en presentation inför danska investerare. Vad är dina reflektioner från detta möte?
Det var både spännande och skrämmande att få förmånen att presentera Lumito redan den tredje dagen på jobbet. Det var kul att få göra en resa igen och viktigt att kommunicera med nuvarande och kommande aktieägare. Jag hoppas att marknaden fortsatt fick ett gott intryck av oss som bolag och av mig. Det ställdes bra och relevanta frågor. Dessvärre kunde jag inte kommentera kring en del detaljer som inte tidigare har kommunicerats eller som jag inte personligen hade insikt kring vid presentationstillfället.

Vad kommer du att fokusera på de kommande månaderna?
Jag började den 8 mars och har mycket att sätta mig in i och jag arbetar långsiktigt med att bygga ett starkt och attraktivt bolag. Överordnat så handlar det om att forma bolagets strategi när vi går in i en kommersiell fas. Att se till att den interna verifieringen och valideringen av Lumitos produkt fortskrider och att allt slutligen kommer på plats. Vi arbetar med processen mot certifiering av kvalitetssystemet enligt ISO 134 85 och CE märkning av produkten enligt IVDR.

Vill du kommentera den medieuppmärksamhet som drabbade Lumito för några veckor sedan?
Jag tycker det var olyckligt att det initialt pågick diskussioner mellan de inblandade företagen genom media. Vi har nog alla lärt oss något. Till slut är min syn att det var någon form av missförstånd och framför allt olika sätt att bedöma ett samarbetes väsentlighet och dignitet beroende på om man är ett litet bolag som Lumito i förhållande till mera etablerade stora bolag. Vi får blicka framåt och fortsätta arbeta med att etablera samarbeten med ett flertal bolag och laboratorier runt om i världen.

Slutligen vill jag tacka Urban Widén för hans goda arbete med Lumito under de månader han varit tillförordnad VD. Manegen var väl krattad och nu ser jag fram emot vår fortsatta resa under 2021 med flera viktiga delmål för att kunna erbjuda en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer.

Urban Widén fortsätter nu enbart som ledamot i Lumitos styrelse.

 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Lumito AB (publ), VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande ovannämnda kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 13:30.
 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Mattias Lundin, Lumitos nytillträdde VD, statusuppdaterar kring var bolaget befinner sig i de olika processerna och berättar om sina första intryck av bolaget i bifogat Investerarbrev.  
Twittra det här