Fortsatt försäljningstillväxt i Q2 trots utmanande väder

Report this content

RESULTATET I KORTHET 2018 2017 2018 2017 2017
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning   exklusive alkoholskatt, MSEK 20,3 18,9 39,4 36,0 80,9
Omsättningstillväxt   exklusive alkoholskatt 7% 13% 10% 16% 10%
Försäljning Flaskor, MSEK 11,4 13,6 23,8 24,1 50,3
Försäljning Fat och   Upplevelser, MSEK 8,9 5,4 15,6 11,9 30,6
Bruttoresultat, MSEK 12,0 8,6 21,7 17,2 43,4
Bruttovinstmarginal,   procent 59% 45% 55% 48% 54%
EBITDA, MSEK -1,6 -1,0 -1,9 -1,9 2,1
Rörelseresultat, MSEK -1,9 -1,4 -2,7 -2,7 0,5
Finansnetto, MSEK -2,5 -3,1 -5,4 -6,1 -11,4
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter skatt,   MSEK -4,4 -4,5 -8,1 -8,8 -11,0
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -6,2 -2,7 -13,9 -9,9 -14,2
Resultat per aktie före   full utspädning, SEK -0,3 -0,4 -0,7 -0,8 -1,0

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q2

2018 års andra kvartal blev Mackmyras fjortonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom Fat & Upplevelser som växte med 65 %. Försäljningen av flaskor nådde under kvartalet inte tillväxt utan, den sjönk med 16%. Sammantaget blev kvartalets tillväxt 7 % (13).

 • Försäljningen av fat och upplevelser växte med 65 % i kvartalet och växte under det första halvåret med 31%. Löpande fatförsäljning är positiv och flera positiva aktiviteter lyfte försäljningen därtill, bl. a. mässan i Göteborg, lanseringen av det nya fatlagret i Hällsnäs utanför Göteborg och  Mackmyradagen som inträffade den 2 juni. Den starka tillväxten av fat och upplevelser kan också tillskrivas en ökad aktivitet för Mat & Upplevelser i Kungsbäck som driver restaurangen i Mackmyra Whiskyby. 
 • För den prioriterade exportmarknaden i Tyskland växer vi med 40% med hjälp av vår affärsmodell som innebär direktdistribution till våra kunder. Samma modell står vi i begrepp att lansera i Storbritannien, där det nuvarande distributionsavtalet har sagts upp under året. Den tredje prioriterade exportmarknaden Frankrike tappar tillväxt, det varma vädret har påverkat försäljningen och vi har dessutom ett mycket bra kvartal att mäta oss mot i 2017.
 • Försäljningen till Systembolaget som är Mackmyras största kund sjönk med 22 %. Försämringen kan till stor del tillskrivas de minskade lagervolymerna som Systembolaget köpte in för säsongswhiskyn Gruvguld i år jämfört med motsvarande lagerinköp förra året som var dubbelt så stort. Faktisk försäljning från butik var dock på samma nivå, vilket gör att inköpen kommer jämna ut sig över tid. Effekten är dock en initial minskning. En ytterligare förklaring till den svaga försäljningsutvecklingen kan hänföras till det för perioden ovanligt varma vädret, något som enligt Systembolaget fick försäljningen av öl och rosévin att öka kraftigt på en kännbar bekostnad av segmenten för starksprit. 

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q2

Det andra kvartalet 2018 innebar i princip en oförändrad resultatutveckling för Mackmyra. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,4 (-4,5) och innebar en resultatförbättring jämfört med föregående år motsvarande 0,1 MSEK.

Bruttoresultatet uppgick till 12,0 MSEK (8,6), Förbättringen är en följd av den ökade nettoomsättningen och högre bruttovinstmarginal beroende på den högre andelen fat. EBITDA uppgick till -1,6 MSEK (-1,0) och rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-1,4). Den starka tillväxten av fat och upplevelser har dock medfört högre kostnader inom affärsområdet som bidragit till ett sämre resultat än vad tillväxten annars skulle motivera.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det andra kvartalet till -6,2 MSEK (-2,7). Försämringen påverkas till stor del av den ökande (ca 75%) produktionstakten i destilleriet som innebär en kraftigt ökad investering i framtida tillväxt samtidigt som vi också. fortsatt produktionen av Kreatör [jin]. Men resultatet och kassaflödet belastas också av en hel del kostnader som överskrider föregående år i olika typer av direkta satsningar i framtida tillväxt, bl.a.. Bla annat l till satsningar i Storbritannien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

 • Projekt Hällsnäs Sjölager lanserades i början av kvartalet. Det är ett samarbete med Hällsnäs Hotell och Konferens som ligger mellan Landvetter och Göteborg, där ett nytt fatägarlager kommer att etableras under 2018/2019.   Lanseringen gav ett stort intresse för att deltagaga som fat ägare.
 • I april tillkännagavs att Mackmyra startar ett dotterbolag i Storbritannien. Syftet med satsningen är att bygga upp en egen säljkår för att öka tillväxten på den brittiska marknaden. 
 • I april tillkännagavs att Mackmyras inlägg i sociala medier blir pilotfall i domstol. Konsument-ombudsmannen vill genom stämningsansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol. Mackmyra välkomnar att frågan prövas med förhoppningen att domslutet kan fastställa en tydlig praxis för Sveriges producenter och distributörer av alkoholhaltiga drycker. Status är att Mackmyra lämnade svaromål på stämnings-ansökan i på stämningsansökan i slutet av juni. Mackmyra bestrider däri Konsumentombudsmannens yrkanden i dess helhet.
 • I april lanserades vårens säsongsutgåva Gruvguld. Gruvguld är till största delen baserad på whisky som lagrats på mindre ekfat vilket ger whiskyn en snabbare mognad och en unik karaktär och blivit något av Mackmyras signum.
 • I maj tillkännagavs att Mackmyra i samarbete med Swe/Tonic lanserar “Kreatör Tonic”. Kreatör Tonic är en ekologisk och hantverksmässigt framställd drinkingrediens av högsta kvalitet. Lanseringen av denna tonic kompletterar det befintliga ginerbjudandet och innebär en första alkoholfri produkt från LAB Distillery.
 • I maj lanserades Moment Svensk Ek 2008 är en elegant single malt som lagrats på fem 1st fill 100-litersfat av svensk ek. Vanilj, rostad ek, tobaksblad och toner smörkola möts i en härligt smakrik blandning. Moment Svensk ek 2008 destillerades på Sveriges nationaldag 2008 och buteljerades i april 2018.
 • På stämman i den 2 juni, som hölls i samband med Mackmyra dagen, beslutades att I april kallade styrelsen till Årsstämma som planeras gå av stapeln i samband med Mackmyra-dagen den 2 juni i Mackmyra Whiskyby. Styrelsen föreslog bland annat för årsstämman att besluta om att införa ett omvandlingsförbehåll i bolagets bolagsordning, innebärande att samtliga aktier av serie A under vissa förutsättningar ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Vidare fattades ett beslut om bemyndigande för nyemission av aktier eller konvertibler i likhet med bemyndigandet från föregående års årsstämma. Som ny styrelseledamot efter Carl von Schantz, som inte var tillgänglig för omval, valdesföreslås Adéle Robberstad. Stämman beslutade också att välja Peter Kollberg till ny styrelseledamot som ersättare för Jörgen Andersson, som efter publicering av kallelsen till årsstämman meddelade att hans arbetssituation hade förändrats så att han inte längre kunde vara tillgänglig för omval.
 • I maj presenterade Mackmyras nominerings-kommitté även ett justerat förslag till årsstämman innebärande att Peter Kollberg föreslås för nyval till Mackmyras styrelse. Jörgen Andersson som tidigare föreslagits för omval, har efter att kallelse till årsstämma utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omval.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q2

 • Den 20 augusti lanserade Mackmyra Moment Efva som är ett samarbete mellan Mackmyras Master Blender Angela D’Orazio och den namnkunniga smyckeskonstnären Efva Attling, som också är en whiskykonnässör och fatägare sedan många år hos Mackmyra. Efva och Angela har tillsammans provat ut fat för att hitta den unika smaken, och Efva har dessutom utformat designen till flaskans kork.
 • Under augusti erhöll Mackmyra Swedish Whisky Ltd det första av två skattetillstånd på marknaden i Storbritannien vilket möjliggör försäljning av alkohol till bl. a grossister och butiker, det s.k. AWRS. Detta möjliggör lanseringsstart i början av september, dock med kort frist innan alkoholskattebetalning i UK. Ytterligare en registrering, den s.k. WOWGR väntas beslutas inom kort. Detta ger längre frist innan alkoholskatten i UK ska betalas och ger därmed möjlighet till större skattefri lagerhållning i landet. 

 

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Anders Holst, tf CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Prenumerera