\Kommuniké från årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 11 maj 2021 \

Report this content

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under tisdagen den 11 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas och att 55.122 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under 2020.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter för tiden till och med nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, Peter Kollberg och Adéle Robberstad samt nyval av Mikael Dugge Engström som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om omval av Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till och med nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 333 200 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp), att fördelas så att 142 800 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och att 47 600 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att tillsätta en valberedning med huvudsaklig uppgift att vara bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som ska fattas av bolagsstämman.

Valberedningen som ska bestå av fyra ledamöter, skall ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Stämman beslutatde att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg, utsedd av Carl Klingberg med närstående, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler.

Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst så många aktier av serie B ges ut vid nyemission av aktier, vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar