Kommuniké från årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 17 juni 2020

Report this content

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under onsdagen den 17 juni 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se.


Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas och att 85 941 000 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter för tiden till och med nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Carl Klingberg, David Hedman, Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, Peter Kollberg och Adéle Robberstad som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om omval av Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till och med nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 378 400 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp), att fördelas så att 141 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och att 47 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emission av konvertibler K22

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 1 900 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Lånet ska representeras av högst 19 000 konvertibler om nominellt 100 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier av serie B i Bolaget.

Teckningskursen för en konvertibel ska vara 100 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp, och utgör enligt styrelsens bedömning konvertibelns marknadsvärde.

Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i Bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs motsvarande 110 procent av den volymviktade kursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market 22-26 juni 2020. Konverteringskursen får inte fastställas till ett lägre belopp än 5 kronor. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 380 000 kronor.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, konvertibelinnehavare i Bolagets konvertibelprogram K20. Betalning ska ske genom kvittning av fordran enligt konvertibelprogram K20.

Påkallande av konvertering kan äga rum under en tidsperiod om två månader från och med dagen efter att Bolaget har offentliggjort respektive kvartalsrapport samt bokslutskommuniké, under perioden från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 15 juni 2023. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon kvartalsrapport eller bokslutskommuniké ska konvertibelinnehavaren dock ha rätt att påkalla konvertering mellan den 16 juni 2023 och den 23 juni 2023. Lånet ska förfalla till betalning den 30 juni 2023, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.

Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 5,5 procent.

Emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för medarbetare i Mackmyra eller dess dotterbolag genom beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023 till Bolagets helägda dotterbolag Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB (”Dotterbolaget”), och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023 från Dotterbolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Bolaget ska emittera 650 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 vederlagsfritt till Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda som regelmässigt har en sysselsättningsgrad om minst 50 procent i Bolaget eller i något av dess dotterföretag samt även till vissa andra kontrakterade nyckelpersoner.

Teckningsoptionerna ska sedan överlåtas till deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 14 kronor per aktie av serie B.

För tilldelning i incitamentsprogrammet krävs bl.a. att deltagaren ingår förköpsavtal med Bolaget.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 650 000 nya B-aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 3 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner.

Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst så många aktier av serie B ges ut vid nyemission av aktier, vid konvertering av konvertibler och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 20:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Prenumerera

Dokument & länkar