Q1 – Ett kvartal i skuggan av Covid - 19

Report this content
RESULTATET I KORTHET
2020 2019 2019
jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 18,0 19,4 90,2
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt -7% 1% 5%
  Försäljning Flaskor, MSEK 9,8 13,6 58,1
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 8,2 5,8 32,1
Bruttoresultat, MSEK 7,8 9,1 44,9
Bruttovinstmarginal, procent  43% 47% 50%
EBITDA, MSEK, justerad beräkning -3,9 -1,9 -0,8
Rörelseresultat, MSEK -5,7 -3,6 -8,3
Finansnetto, MSEK -2,8 -2,9 -10,7
Skatt, MSEK 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -8,5 -6,5 -19,3
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -10,0 -6,7 -19,3
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,41 kr -0,46 kr -1,13 kr
 
  • Nettoomsättningen uppgick till 18,0 MSEK (19,4), en minskning med 7% (+1).

  • Flaskförsäljningen i det första kvartalet minskade till 9,8 MSEK (13,6), vilket motsvarar en minskning på 28% (+10). Stora delar av minskningen är hänförlig till att i princip samtliga exportmarknader (inklusive HORECA, Travel Retail och Bordershops) stängde under senare delen av kvartalet som en effekt av Covid-19-pandemin. De två planerade leveranserna av Private Brand genomfördes dock enligt plan.

  • Fatförsäljningen har under kvartalet överträffat förväntningarna trots att samtliga stora mässor blivit framflyttade till hösten. Detta lyckades genom att ställa om till att träffa Mackmyras ambassadörer i små grupper eller via telefon och digitalt  istället på mässor, vilket resulterade i en mycket stark insats och lyckad lansering av vårens fatkampanj med Cognacs-fat. Försäljningen uppgick till 8,2 MSEK (5,8), en ökning på 41% (-13).
  • Verksamheten inom Upplevelser har fungerat väl tack vare snabbt agerande i Mackmyra Whiskyby där snabb omställning har fortsatt att generera intäkter. Vi noterar dock att bokningsläget för visningar och event under andra kvartalet är mycket svagt.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -5,7 MSEK (-3,6) och innebar en försämring med 2,1 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 7,8 MSEK (9,1). Det försämrade bruttoresultatet beror till övervägande del på den minskade andelen försäljning utanför Sverige där marginalen är avsevärt mycket bättre. Den ökade andelen fat är positiv för marginalen men klarar inte att väga upp det stora tappet utanför landets gränser. EBITDA uppgick till -3,9 MSEK        (-1,9) enligt vårt nya sätt att beräkna (se sid 12) och resultatet efter skatt uppgick till -8,5 MSEK (-6,5).

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det första kvartalet till -10,0 MSEK (-6,7). Det försämrade kassaflödet är till stor del hänförligt till det försämrade rörelseresultatet och den ökade destilleringen under kvartalet där vi destillerade ca 82.000 flaskor mot ca 62.000 under första kvartalet 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

I januari meddelade Patent- och Marknadsöverdomstolen att de beviljar Mackmyra prövningstillstånd för den fällande domen i Stockholms Tingsrätt efter att Konsumentombudsmannen (KO) stämt Mackmyra för användandet av sex stycken bilder i sociala medier. Tvisten ska nu omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Patent- och marknadsdomstolens dom är unik i sitt slag och anses oklar och tvivelaktig av branschexperter. En omprövning av Patent- och marknadsdomstolens dom är välkommen.

Under kvartalet lanserades Mackmyra Grönt Te som är destilleriets mest innovativa skapelse hittills och finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 27 mars 2020. Inspirerad att hitta nya exklusiva smakkombinationer tog master blender Angela D’Orazios fram en single malt whisky som slutlagrats på fat mättade med en blandning av utsökta japanska gröna teblad.

Efter att ha varit VD under 21 år, ända sedan Mackmyra Svensk Whisky AB grundades, lämnar Magnus Dandanell den 4 maj 2020 över VD-posten till Johan Larsson samtidigt som han själv övergår till rollen som bolagets Försäljningschef och affärsutvecklare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Med anledning av Covid-19 anpassar Mackmyra sin verksamhet till ett scenario där försäljningen minskar väsentligt under en sexmånadersperiod. Försäljningsbortfallet kan dock minska betydligt om restriktionerna avbryts efter kortare tid. Största delen av bortfallet beräknas komma från de exportmarknader som är stängda (störst påverkan har Tyskland, Frankrike och Storbritannien) samt whiskymässor och event som är framflyttade. Mackmyra har arbetat fram ett kompensationsprogram som gör att verksamheten kan fortsätta på ”lägre varvtal” för att snabbt kunna växlas upp när restriktionerna tas bort. Kompensationsprogrammet startar med omedelbar verkan och innehåller följande väsentliga huvudpunkter: amorteringsfrihet på lån från ALMI och Norrlandsfonden under sex månader, förlängning av mindre konvertibellån (beslut underställs förhandling med konvertibelinnehavarna och årsstämman) som ska konverteras under perioden, samlade statliga stödåtgärder i Sverige, Tyskland och Storbritannien, varav korttidspermitteringar på 40% i snitt inräknas. Därtill har produktionen anpassats till rådande situation.

I april meddelade Mackmyra och Swedish Tonic ett samarbete där de ställer om en del av sin produktion för att börja tillverka och leverera handsprit till bla annat sjukvården och äldreomsorgen. Den 17 april, lanserar de tillsammans Handhjälpen - ett koncept som kopplar ihop vårdens behov med önskan om att vilja hjälpa till. https://www.handhjalpen.se/

Mackmyra har tävlat i USA och lyckats ta hem tre guld samt två utnämningar som ”Best of Category” i den väl ansedda tävlingen Craft Spirits Awards, som arrangeras av American Distilling Institute. Mackmyra har nu korats till guldvinnare i Craft Spirits Awards i USA för Mackmyra Grönt Te och AI:Intelligens samt Lab Distillery Organic Gin.

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) senarelägger årsstämman på grund ava Covid-19. Nytt datum för årsstämman är den 17 juni 2020, stämman kommer att hållas i Stockholm, och en separat kallelse kommer att offentliggöras i behörig tid före stämman.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Prenumerera

Dokument & länkar