Q4 – Pandemipräglad försäljning men med högt förändringstempo

Report this content

Årets sista kvartal har precis som de föregående till stor del varit påverkat av pandemin men trots detta så har Mackmyra under året som helhet uppvisat styrka i entreprenörskraft, som bolag och som varumärke.

  • Nettoomsättningen uppgår under det fjärde kvartalet till 24,8 MSEK (28,6), en minskning med 14% (+1). Ackumulerat uppgår nettoomsättningen till 88,5 MSEK (90,2), en minskning med 2% (+5%).

  • Bruttoresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till 12,0 MSEK (14,9). Ackumulerat uppgår bruttoresultatet till 38,7 MSEK (44,9).
  • Rörelseresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till -4,5 MSEK (-0,4). I rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ingår engångskostnader uppgående till 2,4 MSEK (0). Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till -18,7 MSEK (-8,3).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det tredje kvartalet till -0,9 MSEK (-1,0). Ackumulerat uppgår kassaflödet efter investeringar -8,8 MSEK (-19,3).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4

Mackmyra genomförde tillsammans med bolagets störste ägare, Lennart Hero, en refinansiering av bolagets skuld- och lånestruktur. Därigenom får bolaget avsevärt förbättrade lånevillkor som lägger grunden för att Mackmyra uthålligt kan fortsätta vägen mot lönsamhet.

I samband med extra bolagsstämma den 13 november fattades beslut om incitamentsprogram genom emission av 650.000 teckningsoptioner till ledning och personal. Totalt överläts 618.000 teckningsoptioner.

Styrelseledamoten Håkan Johansson har på egen begäran lämnat styrelsen i Mackmyra för att fokusera på sina övriga bolagsengagemang. Håkan är fortsatt en engagerad delägare och Mackmyra kommer fortsatt tillgodogöra sig hans värdefulla input.

Mackmyra introducerade under november en ny utgåva i den exklusiva serien Moment, avsedd för vinterns stundande högtider och middagar, Moment Körsbärsrök. Utgåvan sålde slut kort efter lansering.

Mackmyra har beslutat att byta Certified Adviser från FNCA Sweden AB till Mangold Fondkommission AB. Bytet till ny Certified Adviser träder i kraft från och med 1 januari 2021.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Mackmyra etablerar samarbete med Maison Ferrand  i Paris kring mognadslager och upplevelsecenter för whisky.

Mackmyra Svensk Whisky AB har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

 

VD-ORD

Årets sista kvartal har precis som de föregående till stor del varit påverkat av pandemin men trots detta så har Mackmyra under året som helhet uppvisat styrka i entreprenörskraft, som bolag och som varumärke. Organisationen har arbetat hårt och outtröttligt under hela året och har framgångsrikt parerat alla de utmaningar som uppkommit.

På Mackmyras viktiga exportmarknader Tyskland, Storbritannien och Frankrike infördes under kvartalet återigen restriktioner och dessa fick främst negativa försäljningskonsekvenser i Tyskland och Frankrike medan försäljningen i Storbritannien utvecklades positivt, till största delen som en effekt av den egna växande e-handeln. Även i Sverige sjönk försäljningen genom Systembolaget. Den största nedgången skedde på produkter i de högre prissegmenten medan produkter i Mackmyras lägre prissegment ökade. Fatförsäljningen minskade något under kvartalet men under helåret ökade den sammantaget med 11%. Detta är en viktig signal då den affärsplan som antagits under hösten bygger på en utveckling av fataffären. Det butikssegment som benämns som Travel Retail och Bordershops har i mycket stor utsträckning fortsatt varit stängd på grund av obefintligt resande.

Sammantaget uppvisar Mackmyra en negativ tillväxt i kvartalet om cirka -14% och för helåret 2020 -2%. Bruttomarginalen är avsevärt mycket lägre än motsvarande perioder föregående år och detta förklaras av en mycket låg marginal på den nu avslutade handspritsaffären samt att marknadsmixen inverkat negativt då flaskförsäljningen på marknader med högre marginal, exempelvis Tyskland och Storbritannien, varit låg.

Under kvartalet aviserade Mackmyra att bolaget nått en långsiktig finansieringslösning med bolagets störste delägare Lennart Hero. Detta är naturligtvis mycket positivt och lägger också grunden för att vi i ledningen ska kunna fortsätta det långsiktiga arbetet med att göra Mackmyra ett lönsamt och välmående bolag.

Som ett första steg i detta arbete har vi under senare delen av hösten genomfört ett omstruktureringsarbete som inneburit dels en del organisationsförändringar och dels ett allmänt kostnadsbesparingsprogram. Neddragning av kostnader för konsulter, marknadsföring och administration har skett samtidigt som en rationalisering av allt från system och processer till produkterbjudande har genomförts. Totalt så förväntas nivån på övriga rörelsekostnader sjunka med cirka 15% under 2021 jämfört med 2020. Under kvartalet har engångskostnader för omstrukturering samt nedskrivning av bland annat handspritslager belastat resultatet med cirka 2,4 MSEK.

Den genomförda refinansieringen har möjliggjort att produktionstakten i destilleriet har kunnat ökas markant. Under 2019 destillerades 409.000 flaskor och under 2020 destillerades 330.000 flaskor. För 2021 planeras en produktion om minst 600.000 flaskor. Genom en hög produktionstakt så uppnås en högre effektivitet och kostnaden per flaska sjunker med en högre bruttomarginal som följd.

Under januari 2021 meddelade Mackmyra att vi avser att etablera ett upplevelselager i Paris tillsammans med Maison Ferrand (som bland annat producerar Plantation Rum). Detta är en viktig milstolpe för Mackmyras internationalisering och också för utrullningen av Reserve-konceptet utomlands. Genom närvaron i Paris kommer vårt Reserve-erbjudande bli ännu mer attraktivt för våra internationella kunder.


För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Andes Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

 

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 ellerCA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar