Analysguiden: Rak kurs mot större bestånd i egen förvaltning"

Report this content

Vi höjer vår riktkurs för Magnolia Bostad till 90 kr per aktie baserat  på en jämförande värdering där vi ser till hur andra noterade  bostadsutvecklare värderas.

Stark avslutning på 2020 föranleder höjd riktkurs

Magnolia Bostad rapporterade ett rekordresultat på hela 17,40 kr per aktie för 2020, drivet av ett antal framgångsrika projektförsäljningar. Under Q4 uppgick nettoomsättningen till 572 mkr (501) och rörelseresultatet till 278 mkr (34). Bolagets nye VD Johan Tengelin tillträdde 1 december och i februari antog Magnolia Bostads styrelse nya finansiella mål som bättre ska avspegla den framtida verksamheten, där utveckling av bostäder för egen förvaltning kommer att bli en betydande del. Att Magnolia Bostad levererade en så stark avslutning på 2020 leder oss till att höja vår riktkurs till 90 kr från tidigare 76 kr.

Nya finansiella mål antagna

De nya finansiella målen ska bättre spegla den framtida affären, där fokus nu alltmer skiftar till att kapitalisera på de senaste årens tillväxt genom att bygga värde i egen förvaltning. Under de nya målen ska Magnolia Bostad år 2025 ha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning, alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde på minst 8 mdkr. Detta avser bolagets egna ägande och dess ägarandel i joint venture-bolag. Dessutom ska man produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Man har även antagit en ny utdelningspolicy där aktieutdelningen långsiktigt ska motsvara upp till 30% av resultatet. Bolaget kommer de närmaste åren prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter, vilket kommer innebära ingen eller låg utdelning under denna period.

Drygt hälften av byggrätterna till egen förvaltning

Man har idag en byggrättsportfölj med 22 731 byggrätter. Av dessa är 55% avsedda för utveckling för egen förvaltning. Under Q4 förvärvades 3 330 byggrätter och under hela 2020 förvärvades 8 230 byggrätter runtom i landet. Under oktober emitterade bolaget sin första gröna obligation på 550 mkr, och medlen från denna ska användas till utveckling av hållbara, miljöcertifierade projekt.

Vi höjer vår riktkurs till 90 kr

Vi höjer vår riktkurs för Magnolia Bostad till 90 kr per aktie baserat på en jämförande värdering där vi ser till hur andra noterade bostadsutvecklare värderas. I dagsläget ser vi aktien som undervärderad och ser potential i ledningens ambitiösa planer att öka utvecklingen av fastigheter för egen förvaltning.

Läs analysen här.

Prenumerera