Delårsrapport januari - september 2018

Det tredje kvartalet brukar vara ett kvartal med lite färre affärsavslut och så var det även i år. Aktiviteten har ändå varit hög inom bolaget – vi har uppnått ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för både kvartalet och delårsperioden och vi har stärkt våra finansiella muskler genom att framgångsrikt emittera ett nytt obligationslån.

Januari-september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 012 mkr (1 063).
 • Rörelseresultatet uppgick till 196 mkr (155).
 • Periodens resultat uppgick till 92 mkr (78). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 2,35 kr per aktie (1,08).
 • Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 2 511 bedömda byggrätter (5 825) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 1 292 (1 004).
 • Bolagets aktie upptogs den 20 juni till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Juli-september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 214 mkr (194).
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 mkr (8).
 • Periodens resultat uppgick till -47 mkr (-21). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -1,24 kr per aktie (-0,50).
 • Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 0 bedömda byggrätter (0) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 247 (224).

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2018

 • Signerat avsiktsförklaring med Derome angående nyproduktion av flerbostadshus i trä, 600-800 bostäder per år under en femårsperiod, för leverans till Magnolia Bostads projekt.
 • Sålt två vårdboenden, ett i Motala och ett i Helsingborg, sammanlagt 134 vårdboenden, samt 45 hyresrätter i Helsingborg.
 • Byggstartat projektet Ophelias Brygga i Helsingborg, 68 bostadsrätter sålda till bostadsrättsinnehavare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Emitterat ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr, för finansiering av fortsatt expansion, förvärv samt delvis återköp av utestående obligation med förfall 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, CEO
0702 23 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
0709 43 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 07.30 a.m. CEST 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar