Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Till våra styrkor hör nära samarbeten med våra partners och det är roligt att vi nu har startat upp två nya samägda bolag, ett med Heimstaden Bostad och ett med Slättö.

Januari - September 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 493 mkr (1 012).
 • Rörelseresultatet uppgick till 345 mkr (196), varav 352 mkr (-) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 216 mkr (92) och resultat efter skatt uppgick till 160 mkr (92).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 3,62 kr per aktie (2,35).

Juli - September 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54 mkr (214).
 • Rörelseresultatet uppgick till 150 mkr (-10), varav 183 mkr (-) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 108 mkr (-47) och resultat efter skatt uppgick till 75 mkr (-47).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 1,69 kr per aktie (-1,24).

Viktiga händelser juli - september 2019

 • Bildat JV-bolag med Heimstaden Bostad och tecknat villkorat avtal om förvärv av mark i Åkersberga, Österåker kommun, om ca 150 000 kvm BTA.
 • Tecknat avtal om förvärv av mark i Nacka, omfattande ca 10 400 kvm BTA.

 Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Tecknat villkorat avtal om förvärv av mark i Tullholmsviken, Karlstad om ca 25 500 kvm BTA.
 • Bildat JV-bolag med Slättö och tecknat villkorade avtal om försäljning till JV-bolaget av initialt fyra projekt. JV- bolaget kommer initialt att omfatta fem projekt om upp till 800 boenden.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se
tel. 072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 CEST.

 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar: