Delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Med den nya ägarstruktur som trädde i kraft under september kommer vi att snabba upp vår utveckling av ett större eget förvaltningsbestånd. Under kvartalet produktionsstartade vi drygt 600 boenden varav cirka 190 avser en försäljning av ett projekt i Enköping. I vårt hållbarhetsarbete tog vi ytterligare ett steg framåt och startade tillsammans med andra fastighetsbolag upp Hållbart Stockholm 2030 (HS30).

Januari–september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 552 mkr (1 785).
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 mkr (627), varav 107 mkr (96) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -70 mkr (497) och resultat efter skatt uppgick till -98 mkr (486).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till -2,25 kr (11,90).

Juli–september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 93 mkr (281).
 • Rörelseresultatet uppgick till 90 mkr (187), varav 65 mkr (126) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 43 mkr (145) och resultat efter skatt uppgick till 29 mkr (119).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 0,74 kr (3,00).

Viktiga händelser juli–september 2021

 • Förvärvar mark för utveckling av cirka 650 boenden i Eskilstuna, Järfälla, Nynäshamn och Svedala.
 • Förvärvar en större kursgård i Österåker för ombyggnad till skola för cirka 800 elever.
 • Vinner en markanvisning för utveckling av cirka 125 studentbostäder i Göteborg.
 • Produktionsstartar drygt 600 boenden varav cirka 190 avser försäljning av boenden i Enköping.         
 • Avnotering 17 september av Magnolia Bostads aktier från Nasdaq Stockholm med anledning av att F Holmström Holding 6 AB har över 90 procent av aktierna och rösterna. F Holmström Holding 6 AB kontrolleras av Holmströmgruppen samt fonder och entiteter som förvaltas och rådges av Areim AB. 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Löser helt ut obligation med förfall 2022, totalt 430 mkr.
 • Emitterar ytterligare gröna obligationer till ett belopp om 225 mkr under befintligt ramverk med förfall i mars 2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Tengelin, VD
johan.tengelin@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, vVD & CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se
072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 07.45.

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar: