Förenkling av ägarstruktur för Moutarde Holding AB, ett dotterbolag till Magnolia Bostad

Genom en omstrukturering har ett intressebolag i Magnolia Bostadkoncernen, Moutarde Equity AB, överlåtit sina aktier i Moutarde Holding AB till Magnolia Bostads dotterbolag Magnolia Utveckling AB samt till övriga två indirekta minoritetsägare i Moutarde Holding AB. En av minoritetsägarna utgörs av Senapsfabriken Fastigheter AB som delvis kontrolleras av Andreas Rutili, styrelseledamot i Magnolia Bostad AB. 

Omstruktureringen innebär inte någon förändring i respektive aktieägares vinstandel av Moutarde Holding AB samt föranleder heller inte någon effekt på Magnolia Bostads balansräkning eller resultat.

I och med omstruktureringen har ägandet i Moutarde Holding AB renodlats då Magnolia Utveckling AB och de två minoritetsägarna nu endast har ett direkt ägande i Moutarde Holding AB mot tidigare såväl indirekt som direkt. Samtidigt ökar Magnolia Utvecklings direkta ägande i Moutarde Holding AB från 50% till 76,3%. Senapsfabriken Fastigheters direkta ägande i Moutarde Holding AB uppgår till 15,3%.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se 

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar