Halvårsrapport januari – juni 2020

Report this content

Aktiviteten var fortsatt hög hos Magnolia Bostad under årets andra kvartal, 2 062 bostäder såldes, vilket ger 3 246 sålda bostäder för det första halvåret. Vår byggrättsportfölj stärktes genom förvärv och uppgår nu till 19 011 byggrätter. Under kvartalet anpassade vi vårt arbetssätt för minskad smittspridning av covid-19, vilket inte nämnvärt påverkade vare sig arbetstakten eller resultatet för vår verksamhet.

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 504 mkr (276).
 • Rörelseresultatet uppgick till 437 mkr (185), varav -30 mkr (169) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 351 mkr (98) och resultat efter skatt uppgick till 366 mkr (76).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 8,91 kr (1,69).

April – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 058 mkr (243).
 • Rörelseresultatet uppgick till 348 mkr (67), varav -25 mkr (4) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 308 mkr (22) och resultat efter skatt uppgick till 324 mkr (33).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 7,92 kr (0,74).

Viktiga händelser april – juni 2020

 • Försäljning av cirka 900 boenden till Trenum i Tullholmsviken, Karlstad. 440 boenden ägs sedan tidigare och 460 boenden förvärvas under kvartalet.
 • Försäljning av tre projekt i Sundsvall, Sundbyberg och Skellefteå om totalt ca 1 040 boenden till Heimstaden Bostad.
 • Försäljning av en samhällsfastighet i Borlänge om totalt 101 boenden till SBB i Norden.
 • Försäljning av förvaltningsfastighetsprojektet Björnbäret i Kalmar omfattande drygt 230 boenden till ett bolag bildat av Arctic Securities. Projektet produktionsstartades under 2018 för utveckling för egen förvaltning.
 • Erhåller markanvisning i Tamarinden, Örebro omfattande utveckling av cirka 180 boenden.
 • Tecknar avtal om förvärv av ytterligare fyra projekt belägna i Sundbyberg, Sollentuna och Ystad om cirka 990 boenden.
 • Återbetalar vid förfallodag den 28 april resterande del av obligationslån med nominellt belopp om 450 mkr.
 • Den 26 juni meddelade styrelsen att Johan Tengelin kommer att tillsättas senast december 2020 som ny VD för Magnolia Bostad.
 • Från och med andra kvartalet 2020 konsoliderar Magnolia Bostad bostadsrättsföreningar fram till bostadsrättsköparens tillträde av lägenhet.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga viktiga händelser har skett efter kvartalets utgång.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se
072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 08.00 CEST.

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera