• news.cision.com/
  • Magnolia Bostad AB/
  • Information från Magnolia Bostad om kommande justeringar i kapitalstruktur till följd av det offentliga uppköpserbjudandet samt initiering av skriftliga förfaranden under utestående obligationslån

Information från Magnolia Bostad om kommande justeringar i kapitalstruktur till följd av det offentliga uppköpserbjudandet samt initiering av skriftliga förfaranden under utestående obligationslån

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH FÖRENADE KUNGARIKET).

Kommande justeringar i Bolagets kapitalstruktur

Styrelsen för Magnolia Bostad AB (publ) ("Magnolia Bostad" eller "Bolaget") har blivit informerad av
F Holmström Holding 6 AB ("FHH") och dess ägare F. Holmström Fastigheter AB och fond och enheter som förvaltas och rådges av Areim AB ("Areim") att FHH avser att göra nedan justeringar av Bolagets kapitalstruktur efter att FHH nu har fullföljt uppköpserbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad och därmed blivit ägare till mer än 90 procent av alla aktier i Bolaget.

  1. Över tid avser FHH att tillskjuta 2 000 MSEK till Magnolia Bostad, medel som kommer att tillhandahållas FHH av Areim.
  1. I det korta perspektivet avser FHH att i oktober 2021 återbetala Magnolia Bostads utestående seniora icke säkerställda obligationer som förfaller 2022 med ett nominellt belopp på
    500 MSEK (ISIN: SE0011721497) (Magnolia Bostad äger själv 70 MSEK). För att finansiera återbetalning av obligationen kommer FHH att tillskjuta cirka 440 MSEK i form av eget kapital eller aktieliknande instrument som kommer struktureras på ett sådant sätt att de klassificeras som eget kapital i Magnolia Bostads balansräkning. Detta är en del av de totalt 2 000 MSEK som FHH avser tillskjuta Magnolia Bostad.

Vidare avser FHH att behålla Magnolia Bostads finansiella mål intakt med en soliditet på minst 30 procent. Avsikten är att justera utdelningsmålet till 100 MSEK per år men att inte dela ut mer än 50 procent av föregående års nettoresultat.

Initiering av skriftliga förfaranden under utestående obligationslån

Magnolia Bostad har den 23 augusti 2021 initierat skriftliga förfaranden (”Skriftliga Förfarandena”) under två av sina utestående obligationslån, 2020/2024 med ISIN SE0014956454 och 2021/2025 med ISIN SE0015659636 (tillsammans ”Obligationerna”), för att få obligationsinnehavarnas godkännande att ändra i bestämmelserna rörande ägarförändringar (eng. change of control) och avnotering (eng. de-listing) i villkoren för Obligationerna (”Ändringarna”) i samband med uppköpserbjudandet. Syftet med Ändringarna är att säkerställa att Obligationerna kan kvarstå utestående även efter slutförandet av uppköpserbjudandet och den påföljande avnoteringen av Bolagets aktier, genom att justera obligationsinnehavarnas rätt att påkalla ett obligatoriskt återköp av Obligationerna (eng. put option).

Bolaget erbjuder viss ersättning till obligationsinnehavarna för att acceptera Ändringarna såsom närmare anges i kallelsen till Skriftliga Förfarandena.

För att Ändringarna ska godkännas krävs att obligationsinnehavare som representerar minst tjugo (20,00) procent av det justerade nominella beloppet röstar i de Skriftliga Förfarandena och av de som röstar ska obligationsinnehavare som representerar en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av det justerade nominella beloppet samtycka till Ändringarna, vilket beskrivs närmare i kallelsen om de Skriftliga Förfarandena.

Mer information om omröstningskrav, viktiga datum för de Skriftliga Förfarandena och ersättningen för att acceptera Ändringarna finns tillgängligt i kallelsen till de Skriftliga Förfarandena.

Magnolia Bostad har den 23 augusti 2021 begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, skickar meddelanden om de Skriftliga Förfarandena inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 20 augusti 2021. Meddelandena om de Skriftliga Förfarandena är tillgängliga på Magnolia Bostads hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 30 augusti 2021 och sista dag för röstning är den 9 september 2021. Dock kan de Skriftliga Förfarandena upphöra i förtid innan röstningsperioden löpt ut om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har fått i uppdrag att agera finansiella rådgivare i anslutning till de Skriftliga Förfarandena.

För frågor som rör transaktionen, vänligen kontakta arrangörerna på följande e-postadresser eller telefonnummer:

Nordea Bank Abp
E-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Telefon: +45 5546 9082

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
E-post: SEBLiabilityManagement@seb.se
Telefon: +44 7880 783 998

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.
 

Styrelsen för Magnolia Bostad AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Risto Silander, för styrelsen
70 240 00 00, risto.silander@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
072 720 00 06, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl. 12.55 CEST.

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Dokument & länkar