Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s årsstämma den 10 maj 2019

Magnolia Bostad AB höll under fredagen den 10 maj 2019 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Viveka Ekberg, Fredrik Holmström, Jan Roxendal, Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell till styrelseledamöter. Stämman omvalde Fredrik Holmström till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Stämman omvalde också Ingemar Rindstig till revisor med Mikael Ikonen som suppleant.

Stämman beslutade att arvode ska utgå om totalt 2 230 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutade stämman att ersättning ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor till var och en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Teckningsoptionsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, enligt i huvudsak följande.

Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Magnolia Utveckling AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner i Magnolia-koncernen med maximalt 50 000 teckningsoptioner vardera.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 november 2022 till och med den 26 april 2024. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 84 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Utöver kostnaden för administration, implementering och värdering av programmet beräknas inga andra kostnader uppstå i samband med teckningsoptionsprogrammet.

Teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna till anskaffningsvärdet. Motsvarande förköpsrätt gäller om en deltagares anställning i bolaget upphör, eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under programmets löptid.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen som ska gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Mikaela Senator, IR-ansvarig
0707 75 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar