• news.cision.com/
  • Magnolia Bostad AB/
  • Magnolia Bostad avser att emittera en ny senior icke-säkerställd grön obligation samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora icke-säkerställda obligationer

Magnolia Bostad avser att emittera en ny senior icke-säkerställd grön obligation samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora icke-säkerställda obligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”) erbjuder innehavare av Magnolia Bostads utestående, nedan listade obligationer (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Magnolia Bostad köper tillbaka samtliga Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 8 mars 2021 (”Återköpsdokumentet”).

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

2016/2021 Sr Unsec FRN / SE0009155625 / SEK 600 000 000 / SEK 600 000 000[1] / SEK 1 000 000 / 100,521%

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://om.magnoliabostad.se/sv/obligationer.

I samband med Återköpserbjudandet avser Magnolia Bostad att ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om SEK 500 000 000 under en ram om SEK 1 000 000 000 med en förväntad löptid om 4,0 år (de ”Nya Obligationerna”) med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande obligationslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Magnolia Bostads ramverk för gröna obligationer ’Green Bond Framework’/’Gröna Ramverket’ inklusive delvis för att refinansiera Obligationerna. Magnolia Bostads ramverk för gröna obligationer har fått en mellangrön nyans ’Medium Green Shade’ från Cicero Shades of Green.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CET den 11 mars 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Magnolia Bostad. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 18 mars 2021. Magnolia Bostads återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Magnolia Bostad kan komma att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Obligationer som inte har återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna. Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 100,00[2] procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Magnolia Bostad har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers och Tender Agents:
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, CFO

072 720 00 06, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021 kl. 08.00 CET.

 

[1] Som offentliggjordes den 24 september 2020 har Magnolia återköpt SEK 347 000 000

[2] Per 13 april 2021

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se