Magnolia Bostad emitterar ett nytt seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om SEK 500 miljoner

Report this content

Magnolia Bostad AB (publ) ("Magnolia Bostad") har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om SEK 500 miljoner under ett ramverk om SEK 1 000 miljoner med en löptid om fyra år.

De nya obligationerna förfaller i mars 2025 och har en rörlig ränta om 3 månader plus 6,90 procent och emissionen var kraftigt övertecknad. Magnolia Bostad avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från obligationsemission kommer användas i enlighet med principerna i Magnolia Bostads ramverk för gröna obligationer, inklusive återköp och inlösen av Magnolia Bostads utestående SEK 600[1] miljoner seniora icke-säkerställda obligationer 2016/2021 (de ”Existerande Obligationerna”).

Detta blir vår andra gröna obligation och intresset har återigen varit mycket stort från befintliga investerare såväl som nya. En betydande faktor till det stora intresset är Magnolia Bostads gröna profil och bekräftar att vårt hållbarhetsarbete är värdeskapande. Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera planerade bostadsprojekt som utvecklas enligt vårt livscykelperspektiv och till refinansiering av våra hållbara byggnader.”, kommenterar Fredrik Westin, CFO.

Som tidigare annonserat via pressmeddelande daterat 10 mars 2021, i enlighet med de rättigheter som följer av villkoren i återköpserbjudandet, beslutade Magnolia Bostad att tidigarelägga tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med erbjudandet om återköp (”Återköpserbjudandet”) av de Existerande Obligationerna från 12.00 CET 11 mars 2021 till 16.00 CET 10 mars 2021. Vid utgången av tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med Återköpserbjudanden hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 114 miljoner erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Det slutgiltiga resultatet av Återköpserbjudandet av de Existerande Obligationerna publiceras efterföljt Återköpserbjudandets utgång den 11 mars 2021.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat s.k. bookrunners i samband med emissionen av de nya obligationerna samt agerar s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i samband med obligationsemissionen och Återköpserbjudandet.

Dealer Managers och Tender Agents:
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, CFO

+46 72 720 00 06, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 19.45 CET.

 

[1] Som offentliggjordes den 24 september 2020 har Magnolia återköpt SEK 347 000 000

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Dokument & länkar