Magnolia Bostad emitterar ytterligare företagsobligationer om 200 mkr

Report this content

Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden under sitt utestående obligationsprogram 2016/2021.

Magnolia Bostad emitterade den 13 oktober 2016 ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor (ISIN: SE0009155625). Magnolia Bostad har nu beslutat att emittera ytterligare obligationer om 200 miljoner under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala volymen nu uppgår till 600 miljoner.

De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Magnolia Bostad kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden avses användas till allmänna verksamhetsändamål samt Magnolia Bostads fortsatta expansion.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen och Roschier har varit juridisk rådgivare till Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrik Lidjan, verkställande direktör

0702-23 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
0709-43 73 31,
fredrik.westin@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 16.45.

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar