Magnolia Bostad kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Magnolia Bostad AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2017. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGNOLIA BOSTAD AB

Magnolia Bostad AB håller extra bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2017 klockan 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Registreringen börjar klockan 9.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels      vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2017,

dels      anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 13 januari 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Magnolia Bostad AB, Box 5853,
102 40 Stockholm, eller per telefon 070-288 80 49 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.magnoliabostad.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.magnoliabostad.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. 1.     Öppnande av stämman
  2. 2.     Val av ordförande vid stämman
  3. 3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. 4.     Godkännande av dagordning
  5. 5.     Val av en eller två justerare
  6. 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. 7.     Beslut om antal styrelseledamöter
  8. 8.     Val av ny styrelseledamot
  9. 9.     Beslut om arvode till ny styrelseledamot
  10. 10.  Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår att Fredrik Holmström ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6 stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår att till ny styrelseledamot, för tiden till slutet av nästa årsstämma, välja Viveka Ekberg.

Viveka Ekberg är född 1962 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Viveka Ekberg har tidigare varit verkställande direktör på PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring, Nordenchef på Morgan Stanley Investment Management, Associate Partner och Head of Project Management på Brummer & Partners, Chef SEB Institutionell Förvaltning, aktieanalytiker Alfred Berg Fondkommission samt finansanalytiker och journalist på Affärsvärlden.

Viveka Ekberg är för närvarande styrelseledamot i bland annat Lindab International AB (publ), Svolder AB (publ), Areim AB, Estea AB och SPP Pension & Försäkring AB (publ), samt styrelseordförande i Apoteket AB:s Pensionsstiftelse, ordförande i Barncancerfondens Finansnämnd och vice styrelseordförande i Stiftelsen Affärsvärlden.

Tidigare uppdrag omfattar bland annat styrelseledamot i Catella AB (publ) samt Forex Bank AB.

Beslut om arvode till ny styrelseledamot (punkt 9)

Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår att arvode ska utgå till den nyvalda styrelseledamoten med ett belopp om 250 000 kronor per helår.

HANDLINGAR
Kopior av de fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.magnoliabostad.se senast från och med den 5 januari 2017 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till bolagets adress ovan eller med e-post till adressen bolagsstamma@magnoliabostad.se.

____________

Stockholm i december 2016

Magnolia Bostad AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57,
mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl 14.30.


Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar